Visa allt om Barnavårdscentralen Knoppen AB
Visa allt om Barnavårdscentralen Knoppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 238 5 227 5 704 5 194 5 158 4 844 5 234 4 698 5 269 4 910
Övrig omsättning 59 56 57 39 38 110 33 7 16 15
Rörelseresultat (EBIT) 111 -158 350 -7 394 -205 285 -2 161 279
Resultat efter finansnetto 105 -163 348 -11 389 -206 283 -6 161 285
Årets resultat 79 -27 194 -12 223 -56 147 -10 110 147
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 94 127 92 65 61 84 99 150 162
Omsättningstillgångar 1 278 1 388 1 417 1 187 1 269 906 1 246 1 219 1 268 1 146
Tillgångar 1 339 1 481 1 544 1 278 1 334 967 1 330 1 319 1 419 1 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 696 724 579 694 470 616 559 569 458
Obeskattade reserver 76 80 217 124 123 28 178 102 102 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 590 704 604 574 517 469 536 658 748 747
Skulder och eget kapital 1 339 1 481 1 544 1 278 1 334 967 1 330 1 319 1 419 1 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 825 943 999 927
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 242 2 376 2 301 2 165 1 978 2 100 1 105 825 635 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 800 941 947 844 838 911 651 733 681 663
Utdelning till aktieägare 112 102 0 51 102 0 90 90 0 0
Omsättning 5 297 5 283 5 761 5 233 5 196 4 954 5 267 4 705 5 285 4 925
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 11 10 12 11 9 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 582 475 519 519 430 440 582 671 753 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 311 312 313 240 290 320 392 364 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 143 -124 385 15 411 -182 340 49 218 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,21% -8,36% 9,82% 0,70% 6,48% -7,45% 11,41% -10,84% 7,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,36% -10,67% 22,86% -0,39% 29,54% -20,89% 21,50% -0,15% 11,35% 21,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,14% -3,02% 6,19% -0,10% 7,64% -4,17% 5,46% -0,04% 3,06% 5,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,11% 98,47% 97,11% 93,13% 94,01% 93,48% 96,16% 95,44% 83,28% 83,65%
Rörelsekapital/omsättning 13,13% 13,09% 14,25% 11,80% 14,58% 9,02% 13,57% 11,94% 9,87% 8,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,69% 51,21% 57,85% 52,87% 58,82% 50,74% 56,18% 48,08% 45,27% 40,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,42% 195,45% 231,46% 198,95% 239,65% 184,22% 223,51% 180,09% 155,48% 145,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...