Visa allt om Gas & Gasolmästarna GGM Aktiebolag
Visa allt om Gas & Gasolmästarna GGM Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 556 16 230 10 572 9 491 9 692 11 839 9 060 9 483 7 958 6 378
Övrig omsättning - 110 50 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 281 855 -155 617 358 798 476 878 99 225
Resultat efter finansnetto 283 839 -155 607 357 761 472 872 84 203
Årets resultat 161 431 4 354 241 470 278 514 106 107
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 219 136 7 13 28 52 102 109 105 189
Omsättningstillgångar 4 235 4 504 4 676 4 534 4 189 4 499 3 786 3 620 2 751 3 172
Tillgångar 4 454 4 641 4 683 4 546 4 217 4 550 3 887 3 729 2 856 3 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 061 2 501 2 370 2 366 2 088 1 896 1 667 1 509 1 095 1 079
Obeskattade reserver 888 858 646 849 730 700 600 515 379 455
Avsättningar (tkr) 186 112 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 50 150
Kortfristiga skulder 1 318 1 171 1 668 1 331 1 400 1 954 1 621 1 705 1 332 1 679
Skulder och eget kapital 4 454 4 641 4 683 4 546 4 217 4 550 3 887 3 729 2 856 3 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 572 520 572 624 624 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 473 868 602 53 218 245 297 240 51
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 740 462 378 335 335 345 370 355 272
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 0 0 0 0 220 90
Omsättning 11 556 16 340 10 622 9 491 9 692 11 839 9 060 9 483 7 958 6 378
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 852 5 410 5 286 3 164 3 231 3 946 3 020 3 161 2 653 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 762 684 333 337 787 407 449 421 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 303 881 -149 632 380 841 521 929 199 316
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,80% 53,52% 11,39% -2,07% -18,13% 30,67% -4,46% 19,16% 24,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,42% 18,44% -3,29% 13,57% 8,66% 17,54% 12,27% 23,65% 3,54% 6,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,47% 5,27% -1,46% 6,50% 3,77% 6,74% 5,26% 9,30% 1,27% 3,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,45% 41,06% 28,30% 39,53% 35,98% 36,66% 38,09% 41,81% 37,46% 38,41%
Rörelsekapital/omsättning 25,24% 20,54% 28,45% 33,75% 28,78% 21,50% 23,90% 20,19% 17,83% 23,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,82% 68,31% 61,37% 65,81% 62,27% 53,01% 54,26% 50,41% 47,89% 41,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,88% 162,08% 127,04% 132,23% 131,71% 131,78% 110,12% 127,10% 89,56% 86,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...