Visa allt om Swedish Biofuels AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 663 11 892 13 296 2 586 3 423 8 862 11 037 10 695 14 919 13 129
Övrig omsättning 15 025 19 594 14 159 798 858 225 456 106 662 382
Rörelseresultat (EBIT) -118 -154 -145 183 213 780 1 132 -217 1 221 714
Resultat efter finansnetto 131 80 56 339 313 734 850 -873 17 66
Årets resultat 17 13 6 194 177 417 850 -873 17 66
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 760 14 915 14 449 1 562 1 008 308 320 173 319 411
Omsättningstillgångar 91 685 56 030 89 909 9 769 8 119 6 520 11 619 8 806 11 491 18 568
Tillgångar 106 444 70 945 104 358 11 332 9 126 6 828 11 940 8 979 11 810 18 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 641 624 2 710 2 704 2 510 1 733 1 316 465 1 338 1 321
Obeskattade reserver 343 343 343 343 256 175 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 4 346 2 449 0 5 934 5 168 6 843 7 132
Kortfristiga skulder 105 461 69 978 101 304 3 938 3 911 4 920 4 690 3 346 3 629 10 526
Skulder och eget kapital 106 444 70 945 104 358 11 332 9 126 6 828 11 940 8 979 11 810 18 979
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 545 0 1 073
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 3 103 1 219 1 074 914 1 430 1 348 767 1 049
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 756 407 380 325 451 624 283 695
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 688 31 486 27 455 3 384 4 281 9 087 11 493 10 801 15 581 13 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 18 11 7 7 7 7 7 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 392 661 1 209 369 489 1 266 1 577 1 528 3 730 3 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 379 373 262 229 255 344 384 266 707
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 429 405 392 437 316 886 1 294 -32 1 398 873
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,97% -10,56% 414,15% -24,45% -61,37% -19,71% 3,20% -28,31% 13,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,13% 0,12% 0,09% 3,06% 3,88% 17,82% 12,23% -2,41% 10,37% 4,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,03% 0,74% 0,71% 13,42% 10,34% 13,73% 13,23% -2,02% 8,21% 5,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -83,36% -66,78% -60,65% 74,17% 57,35% 38,69% 46,31% 34,06% 24,43% 33,02%
Rörelsekapital/omsättning -206,75% -117,29% -85,70% 225,48% 122,93% 18,05% 62,78% 51,05% 52,70% 61,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,85% 1,26% 2,85% 26,22% 29,69% 27,27% 11,02% 5,18% 11,33% 6,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,94% 80,07% 88,75% 248,07% 207,59% 132,52% 247,29% 263,18% 316,64% 176,40%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...