Visa allt om Orrtornet AB
Visa allt om Orrtornet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 686 1 382 773 900 1 134 16 0 0 5
Övrig omsättning 115 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 159 133 71 100 -49 762 1 -7 -13 -15 -16
Resultat efter finansnetto 158 -25 70 104 -49 772 2 -8 -14 16 -6
Årets resultat 0 -25 70 104 -49 772 2 -8 -14 16 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 766 51 705 47 027 36 182 10 087 48 026 39 050 34 314 29 826 199
Omsättningstillgångar 750 1 306 837 746 468 565 270 258 965 19 610
Tillgångar 55 516 53 011 47 864 36 928 10 555 48 591 39 321 34 572 30 791 19 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 017 8 017 8 096 8 026 7 922 44 818 38 646 33 954 29 569 6 167
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 655 43 676 36 606 20 020 0 0 0 0 0 10 350
Kortfristiga skulder 845 1 318 3 163 8 882 2 633 3 772 674 618 1 222 3 291
Skulder och eget kapital 55 516 53 011 47 864 36 928 10 555 48 591 39 321 34 572 30 791 19 809
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 1 200 1 200 1 200 1 200 1 280 720 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 301 1 073 1 069 1 091 1 063 1 011 941 1 021 1 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 981 1 008 851 1 376 1 314 1 287 1 046 1 126 1 041
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 801 1 386 773 900 1 134 16 0 0 5
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 843 691 387 450 1 67 8 - - 3
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 618 1 642 1 654 1 560 1 840 1 789 1 810 1 359 1 434 1 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 188 205 159 207 -49 611 152 73 149 128 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,00% 78,78% -14,11% 89 900,00% -99,25% 737,50% - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,29% -0,04% 0,15% 0,28% -471,23% 0,01% -0,02% - - 0,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,43% -1,66% 9,18% 11,56% -4 973 800,00% 3,73% -43,75% - - 160,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,63% -0,87% -300,91% -904,00% -216 500,00% -2 393,28% -2 525,00% - - 326 380,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,44% 15,12% 16,91% 21,73% 75,05% 92,24% 98,28% 98,21% 96,03% 31,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,76% 99,09% 26,46% 8,40% 17,77% 14,98% 40,06% 41,75% 78,97% 71,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...