Visa allt om Superlivs i Tollarp AB
Visa allt om Superlivs i Tollarp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 73 970 67 561 11 329 61 044 56 851 52 511 52 620 49 490 43 650 42 762
Övrig omsättning - - - 383 463 664 373 77 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 931 2 365 1 652 1 726 766 1 303 442 -536 362 526
Resultat efter finansnetto 2 933 2 355 1 634 1 686 695 1 250 363 -641 339 534
Årets resultat 2 091 1 752 1 365 1 023 252 739 267 -282 165 509
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 641 2 169 2 394 2 483 3 181 1 620 1 996 2 553 2 383 1 804
Omsättningstillgångar 7 330 6 569 6 209 5 695 4 387 5 056 4 016 3 688 3 109 3 932
Tillgångar 9 971 8 738 8 603 8 178 7 567 6 677 6 012 6 242 5 492 5 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 227 2 136 1 884 1 519 996 1 045 806 659 1 060 1 396
Obeskattade reserver 1 756 1 517 1 423 1 534 1 277 956 737 687 1 004 918
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 83 283 483 971 438 788 1 138 175 0
Kortfristiga skulder 5 988 5 001 5 013 4 641 4 324 4 239 3 683 3 759 3 253 3 422
Skulder och eget kapital 9 971 8 738 8 603 8 178 7 567 6 677 6 012 6 242 5 492 5 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 671 621 456 571 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 198 7 831 6 859 6 567 6 307 4 948 4 730 4 397 3 768 3 606
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 996 2 511 2 215 2 178 2 107 2 128 1 783 1 870 1 572 1 581
Utdelning till aktieägare 2 100 2 000 1 500 1 000 500 0 0 0 120 500
Omsättning 73 970 67 561 11 329 61 427 57 314 53 175 52 993 49 567 43 650 42 762
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 24 22 22 21 21 20 20 18 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 109 2 815 515 2 775 2 707 2 501 2 631 2 475 2 425 2 376
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 627 432 412 398 401 369 357 336 328 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 624 2 945 2 329 2 502 1 576 1 993 1 140 141 979 1 226
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,49% 496,35% -81,44% 7,38% 8,26% -0,21% 6,32% 13,38% 2,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,47% 27,11% 19,24% 21,22% 10,19% 19,60% 7,37% -8,57% 6,72% 9,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,97% 3,51% 14,61% 2,84% 1,36% 2,49% 0,84% -1,08% 0,85% 1,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 14,58% 16,76% 16,29% 16,94% 16,08% 15,26% 15,86% 16,30%
Rörelsekapital/omsättning 1,81% 2,32% 10,56% 1,73% 0,11% 1,56% 0,63% -0,14% -0,33% 1,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,07% 37,99% 34,80% 32,40% 25,60% 26,20% 22,44% 18,48% 32,46% 35,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,20% 86,14% 82,05% 73,54% 49,63% 65,98% 49,80% 39,08% 32,55% 59,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...