Visa allt om IVF Sverige AB
Visa allt om IVF Sverige AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 194 862 162 053 151 290 131 272 166 164 111 353 102 399 101 962 45 933 42 771
Övrig omsättning 229 3 698 2 628 2 077 2 841 2 020 2 723 1 560 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 600 -1 530 -1 503 895 1 667 10 664 2 717 6 145 2 821 5 522
Resultat efter finansnetto 3 247 -2 160 -2 299 677 1 763 12 274 2 366 4 956 3 077 5 849
Årets resultat -590 -4 357 -3 803 -261 -1 978 7 612 -1 177 617 735 3 281
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 439 63 279 77 739 85 945 90 918 89 439 97 964 102 040 113 582 16 910
Omsättningstillgångar 45 676 33 829 33 364 26 784 22 045 27 148 18 798 19 506 14 236 11 571
Tillgångar 113 115 97 108 111 103 112 728 112 963 116 587 116 762 121 546 127 819 28 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 596 39 251 48 610 70 740 73 404 80 376 73 768 75 948 74 751 19 017
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 836 5 470 5 175 5 088 5 652 4 657 3 657 2 802 1 815 883
Långfristiga skulder 15 576 8 413 14 738 94 0 2 500 7 500 13 500 21 000 0
Kortfristiga skulder 52 107 43 974 42 580 36 807 33 907 29 054 31 837 29 296 30 251 8 581
Skulder och eget kapital 113 115 97 108 111 103 112 728 112 963 116 587 116 762 121 546 127 819 28 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 2 806 1 887 2 085 1 840 3 204 2 428 2 249 2 815 2 113 1 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 66 997 57 295 55 966 44 390 54 714 32 650 32 369 29 927 12 263 10 662
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 28 476 18 344 24 721 19 320 26 319 15 444 15 078 14 071 7 312 6 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 195 091 165 751 153 918 133 349 169 005 113 373 105 122 103 522 45 933 42 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 130 118 113 98 86 82 82 80 40 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 499 1 373 1 339 1 340 1 932 1 358 1 249 1 275 1 148 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 752 727 720 1 043 648 604 596 552 538
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 736 16 489 15 560 12 067 16 657 21 384 15 488 18 707 9 085 9 903
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,25% 7,11% 15,25% -21,00% 49,22% 8,74% 0,43% 121,98% 7,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,59% -1,51% -0,88% 0,91% 1,88% 10,85% 2,38% 5,20% 2,54% 20,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,08% -0,91% -0,65% 0,78% 1,28% 11,36% 2,72% 6,20% 7,07% 13,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,86% 82,12% 80,05% 81,69% 83,48% 83,78%
Rörelsekapital/omsättning -3,30% -6,26% -6,09% -7,64% -7,14% -1,71% -12,73% -9,60% -34,87% 6,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,01% 40,42% 43,75% 62,75% 64,98% 68,94% 63,18% 62,48% 58,48% 66,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,22% 76,93% 78,36% 72,77% 64,72% 93,10% 58,73% 66,24% 46,73% 133,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 44 822 42 196 38 987 37 749 49 065 32 990 31 057 29 064 23 598 23 314
Övrig omsättning 7 415 5 983 6 268 7 210 7 822 2 984 2 850 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 762 4 444 812 4 171 6 800 5 001 4 688 5 244 115 1 559
Resultat efter finansnetto -2 527 3 703 -145 -16 227 6 373 6 474 4 332 3 846 5 596 7 022
Årets resultat 2 373 7 703 5 913 -15 448 2 030 2 189 1 048 116 4 337 6 256
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 208 142 483 142 835 119 271 139 187 124 796 124 923 123 965 123 965 21 524
Omsättningstillgångar 23 667 9 271 10 485 12 951 8 585 15 693 10 718 11 414 4 311 4 403
Tillgångar 161 875 151 755 153 320 132 222 147 772 140 488 135 641 135 380 128 276 25 927
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 262 100 540 97 839 91 926 109 778 107 767 97 111 91 465 82 562 18 257
Obeskattade reserver 20 471 20 747 21 200 20 239 18 642 15 174 11 121 8 451 4 798 3 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 794 8 413 14 738 94 0 2 500 7 500 13 500 21 000 0
Kortfristiga skulder 25 347 22 054 19 543 19 963 19 353 15 048 19 909 21 963 19 915 4 516
Skulder och eget kapital 161 875 151 755 153 320 132 222 147 772 140 488 135 641 135 380 128 276 25 927
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 2 001 1 887 2 085 1 840 1 856 1 532 1 442 1 440 1 780 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 16 811 15 345 13 545 12 328 15 633 9 344 8 925 7 754 6 838 7 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 8 814 8 089 7 181 6 210 7 920 4 960 4 788 3 940 4 907 4 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 497 4 994 1 003 1 003 0 0
Omsättning 52 237 48 179 45 255 44 959 56 887 35 974 33 907 29 064 23 598 23 314
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 33 31 27 23 28 28 26 25 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 281 1 279 1 258 1 398 2 133 1 178 1 109 1 118 944 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 863 832 854 859 1 259 611 547 510 551 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 031 5 584 1 951 5 106 8 011 5 685 5 462 5 834 521 2 037
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,22% 8,23% 3,28% -23,06% 48,73% 6,22% 6,86% 23,16% 1,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,04% 2,94% 0,55% -11,97% 4,72% 4,94% 3,48% 3,89% 4,49% 27,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,76% 10,57% 2,15% -41,91% 14,22% 21,02% 15,19% 18,13% 24,40% 30,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,41% 100,00% 100,00% 82,58% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,75% -30,29% -23,23% -18,58% -21,95% 1,96% -29,59% -36,30% -66,12% -0,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,04% 76,92% 74,60% 81,46% 83,59% 84,67% 77,64% 72,06% 67,06% 79,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,37% 42,04% 53,65% 64,88% 43,84% 103,62% 53,33% 51,51% 21,14% 95,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...