Visa allt om Name SRS AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 28 739 36 554 27 103 25 452 22 226 18 759 16 056 13 978 12 834 11 769
Övrig omsättning 217 223 210 319 130 30 0 0 213 115
Rörelseresultat (EBIT) 1 994 106 -2 723 86 1 467 1 432 -823 1 024 1 651 997
Resultat efter finansnetto 2 661 321 -2 692 150 1 466 1 429 -822 1 042 1 665 1 005
Årets resultat 2 326 321 -2 692 67 1 122 1 167 -388 798 888 714
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 279 117 228 266 336 136 267 857 23 23
Omsättningstillgångar 30 910 19 488 18 609 3 968 3 993 3 408 2 891 3 300 3 493 2 786
Tillgångar 32 189 19 604 18 837 4 234 4 330 3 544 3 158 4 156 3 515 2 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 200 874 553 745 1 678 1 493 626 1 764 1 266 1 378
Obeskattade reserver 200 0 0 0 0 0 0 434 434 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 789 18 730 18 284 3 489 2 652 2 050 2 532 1 958 1 815 1 431
Skulder och eget kapital 32 189 19 604 18 837 4 234 4 330 3 544 3 158 4 156 3 515 2 809
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 200 1 407 1 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 131 1 860 733 690 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 195 1 119 1 028 934 953
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 938 300 750 300 1 000
Omsättning 28 956 36 777 27 313 25 771 22 356 18 789 16 056 13 978 13 047 11 884
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 7 7 7 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 193 5 222 3 872 3 636 3 175 3 752 3 211 2 796 2 567 2 354
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 377 546 545 505 549 684 607 613 630 641
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 043 163 -2 647 111 1 492 1 432 -822 1 024 1 651 997
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,38% 34,87% 6,49% 14,51% 18,48% 16,83% 14,87% 8,91% 9,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,27% 1,66% -14,24% 3,57% 33,88% 40,58% -25,97% 25,17% 47,40% 35,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,26% 0,89% -9,90% 0,59% 6,60% 7,67% -5,11% 7,48% 12,98% 8,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,25% 26,41% 23,48% 27,43% 31,46% 38,57% 43,18% 45,60% 48,03% 51,24%
Rörelsekapital/omsättning 7,38% 2,07% 1,20% 1,88% 6,03% 7,24% 2,24% 9,60% 13,07% 11,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,43% 4,46% 2,94% 17,60% 38,75% 42,13% 19,82% 50,59% 45,12% 49,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,37% 104,05% 101,78% 113,73% 150,57% 166,24% 114,18% 168,54% 192,45% 194,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!