Visa allt om Optimerad Ventilation i Mälardalen AB
Visa allt om Optimerad Ventilation i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 955 1 826 1 848 1 866 2 206 1 841 1 881 1 953 1 770 0
Övrig omsättning 4 58 44 2 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 243 173 210 190 472 108 254 305 470 -10
Resultat efter finansnetto 241 172 242 189 470 105 251 296 469 1
Årets resultat 185 194 197 148 342 76 178 154 261 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 16 21 6 15 42 69 74 89 0
Omsättningstillgångar 708 651 767 761 896 575 744 844 683 258
Tillgångar 719 667 788 767 911 617 813 919 772 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 382 349 292 484 242 336 358 384 122
Obeskattade reserver 92 93 171 184 188 188 197 200 120 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 69 110 89 21 35 21 0 0 0
Kortfristiga skulder 178 124 158 202 218 152 259 361 268 136
Skulder och eget kapital 719 667 788 767 911 617 813 919 772 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 771 796 626 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 816 816 816 794 791 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 393 386 385 393 383 365 349 227 -
Utdelning till aktieägare 160 190 160 140 340 100 170 120 180 0
Omsättning 1 959 1 884 1 892 1 868 2 208 1 841 1 881 1 953 1 770 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 978 913 924 933 1 103 921 941 977 885 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 645 627 624 632 616 609 590 599 439 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 247 178 216 200 499 135 280 327 487 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,06% -1,19% -0,96% -15,41% 19,83% -2,13% -3,69% 10,34% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,80% 26,09% 31,09% 24,77% 51,81% 17,50% 31,24% 33,19% 61,27% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,43% 9,53% 13,26% 10,18% 21,40% 5,87% 13,50% 15,62% 26,72% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,62% 97,59% 97,51% 97,43% 95,60% 94,41% 96,07% 93,14% 92,09% -
Rörelsekapital/omsättning 27,11% 28,86% 32,95% 29,96% 30,73% 22,98% 25,78% 24,73% 23,45% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,41% 68,15% 61,22% 56,78% 68,34% 61,68% 59,19% 54,99% 60,93% 47,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 397,75% 525,00% 485,44% 376,73% 411,01% 378,29% 287,26% 233,80% 254,85% 189,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...