Visa allt om Fastighets AB Hallsta Gårdsgata
Visa allt om Fastighets AB Hallsta Gårdsgata

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 452 27 240 26 699 21 223 16 982 16 870 16 743 14 305 12 745 12 764
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 470 21 498 21 183 16 782 12 868 12 320 12 039 10 030 8 476 8 744
Resultat efter finansnetto 18 437 19 519 16 192 12 054 9 355 9 213 13 079 7 969 -2 081 2 015
Årets resultat 13 323 21 361 -73 7 756 4 103 5 045 7 208 4 405 110 1 064
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 298 184 306 188 252 191 855 156 416 145 664 106 271 109 123 111 975 114 827
Omsättningstillgångar 41 26 855 2 833 8 604 2 769 5 196 3 572 1 628 1 203 431
Tillgångar 180 339 211 161 191 085 200 459 159 185 150 860 109 843 110 751 113 178 115 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 494 56 171 34 810 34 776 30 043 21 876 16 831 9 623 5 218 5 108
Obeskattade reserver 17 258 20 540 13 425 13 504 11 429 7 683 5 353 2 071 79 2 335
Avsättningar (tkr) 130 97 64 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 792 87 225 99 174 23 920 100 921 104 662 58 554 63 294 66 518 63 673
Kortfristiga skulder 67 665 47 128 43 612 128 259 16 792 16 639 29 105 35 763 41 363 44 142
Skulder och eget kapital 180 339 211 161 191 085 200 459 159 185 150 860 109 843 110 751 113 178 115 258
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 452 27 240 26 699 21 223 16 982 16 870 16 743 14 305 12 745 12 764
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 478 25 506 25 188 20 283 15 720 15 172 14 891 12 882 11 328 11 596
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,78% 2,03% 25,80% 24,97% 0,66% 0,76% 17,04% 12,24% -0,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,91% 10,45% 11,09% 8,37% 8,65% 8,36% 14,05% 10,75% 7,49% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 78,23% 81,02% 79,38% 79,08% 81,04% 74,80% 92,15% 83,24% 66,55% 68,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -246,34% -74,42% -152,74% -563,80% -82,58% -67,83% -152,50% -238,62% -315,10% -342,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,00% 34,19% 23,70% 22,60% 24,16% 18,25% 18,91% 10,07% 4,66% 5,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,06% 56,98% 6,50% 6,71% 16,49% 31,23% 12,27% 4,55% 2,91% 0,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...