Visa allt om K.B. Mink Aktiebolag
Visa allt om K.B. Mink Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 119 2 596 1 726 3 617 3 006 2 486 2 697 2 093 1 860 1 741
Övrig omsättning - - - - - - - - - 50
Rörelseresultat (EBIT) -929 -428 -424 989 1 039 289 683 95 26 -23
Resultat efter finansnetto -937 -458 -438 964 1 030 262 662 46 -5 -69
Årets resultat -937 -243 86 536 563 141 340 41 -5 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 862 1 028 998 553 349 361 382 353 373 298
Omsättningstillgångar 478 1 444 2 309 2 506 2 120 2 333 1 755 1 726 1 540 1 719
Tillgångar 1 340 2 472 3 307 3 059 2 469 2 694 2 137 2 079 1 913 2 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 676 1 612 1 856 1 770 1 634 1 071 930 596 555 560
Obeskattade reserver 0 0 215 808 533 269 200 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 280 271 338 253 46 89 390 424 467 509
Kortfristiga skulder 385 588 899 228 256 1 265 617 1 059 890 948
Skulder och eget kapital 1 340 2 472 3 307 3 059 2 469 2 694 2 137 2 079 1 913 2 018
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 156 114 202 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 278 281 466 391 336 242 114 202 170
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 88 57 58 123 106 125 71 131 94
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 0 7 0 0
Omsättning 119 2 596 1 726 3 617 3 006 2 486 2 697 2 093 1 860 1 791
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 119 1 298 863 1 206 1 503 1 243 1 349 1 047 930 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 145 183 169 175 257 221 262 149 276 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -766 -267 -295 1 027 1 072 333 729 135 68 48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -95,42% 50,41% -52,28% 20,33% 20,92% -7,82% 28,86% 12,53% 6,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -69,33% -17,27% -12,76% 32,40% 42,12% 10,76% 31,96% 4,57% 1,41% -1,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -780,67% -16,45% -24,45% 27,40% 34,60% 11,67% 25,32% 4,54% 1,45% -1,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -228,57% 25,23% 33,20% 52,81% 61,74% 43,20% 53,28% 29,48% 46,99% 38,43%
Rörelsekapital/omsättning 78,15% 32,97% 81,69% 62,98% 62,01% 42,96% 42,20% 31,87% 34,95% 44,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,45% 65,21% 61,19% 78,46% 82,09% 47,11% 50,42% 28,67% 29,01% 27,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,16% 236,22% 46,27% 328,07% 166,41% 75,49% 80,88% 41,74% 17,19% 41,56%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...