Visa allt om KG:s Traktor & Maskin Kjell Gustavsson AB
Visa allt om KG:s Traktor & Maskin Kjell Gustavsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 081 1 567 1 530 1 530 1 381 1 680 1 384 1 079 768 829
Övrig omsättning 43 9 - 50 6 - 40 14 90 89
Rörelseresultat (EBIT) 480 57 16 17 -125 62 135 14 33 176
Resultat efter finansnetto 457 40 3 2 -142 36 118 12 25 158
Årets resultat 94 40 3 2 -65 25 64 8 46 54
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 448 560 213 304 324 386 343 676 233 449
Omsättningstillgångar 614 383 424 454 541 618 692 364 474 451
Tillgångar 2 063 943 636 758 865 1 003 1 035 1 039 707 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 403 309 268 265 263 328 303 289 281 235
Obeskattade reserver 337 0 0 0 0 79 79 49 49 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 093 513 276 386 351 369 323 132 127 377
Kortfristiga skulder 230 121 92 108 251 227 330 569 250 197
Skulder och eget kapital 2 063 943 636 758 865 1 003 1 035 1 039 707 900
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 240 - - - 220 240 220 240 200 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 240 240 240 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 129 135 137 119 125 118 125 114 110
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 2 124 1 576 1 530 1 580 1 387 1 680 1 424 1 093 858 918
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 081 1 567 1 530 1 530 1 381 1 680 1 384 1 079 768 829
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 382 385 384 312 368 327 383 304 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 579 129 107 130 -18 183 248 91 120 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,80% 2,42% 0,00% 10,79% -17,80% 21,39% 28,27% 40,49% -7,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,32% 6,04% 2,67% 2,37% -14,22% 6,38% 13,14% 1,35% 4,67% 19,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,11% 3,64% 1,11% 1,18% -8,91% 3,81% 9,83% 1,30% 4,30% 21,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,95% 77,03% 76,08% 75,69% 74,66% 74,52% 82,15% 70,44% 76,56% 83,11%
Rörelsekapital/omsättning 18,45% 16,72% 21,70% 22,61% 21,00% 23,27% 26,16% -19,00% 29,17% 30,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,28% 32,77% 42,14% 34,96% 30,40% 38,51% 34,90% 31,29% 44,74% 33,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,96% 316,53% 460,87% 420,37% 215,54% 201,32% 209,70% 61,34% 189,60% 228,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...