Visa allt om Eksjö Djuraffär AB
Visa allt om Eksjö Djuraffär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 884 2 836 2 891 2 856 2 895 2 792 2 409 2 371 2 165 2 059
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 35 1 49 60 127 -81 -23 21 40
Resultat efter finansnetto -3 28 -2 43 55 122 -87 -26 19 39
Årets resultat -4 22 -2 30 40 116 -87 -26 13 33
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 14 17 11 18 25 28 4 8 5
Omsättningstillgångar 518 560 616 583 538 475 351 444 440 386
Tillgångar 529 574 633 594 556 500 379 448 448 391
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 285 290 268 270 240 200 84 172 197 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 41 67 53 50 22 65 69 32 0
Kortfristiga skulder 209 244 298 271 266 278 229 207 219 207
Skulder och eget kapital 529 574 633 594 556 500 379 448 448 391
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 300 296 230 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 596 592 567 574 555 493 180 193 181 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 244 237 235 229 223 200 195 197 165 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 884 2 836 2 891 2 856 2 895 2 792 2 409 2 371 2 165 2 059
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 442 1 418 1 446 1 428 1 448 1 396 1 205 1 186 1 083 1 030
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 420 408 407 395 351 343 348 294 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 38 10 55 68 135 -73 -19 25 52
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,69% -1,90% 1,23% -1,35% 3,69% 15,90% 1,60% 9,52% 5,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,38% 6,10% 0,16% 8,25% 10,79% 25,40% -21,37% -5,13% 4,69% 10,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% 1,23% 0,03% 1,72% 2,07% 4,55% -3,36% -0,97% 0,97% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,68% 43,05% 41,30% 41,60% 41,80% 41,73% 36,41% 39,27% 39,26% 38,76%
Rörelsekapital/omsättning 10,71% 11,14% 11,00% 10,92% 9,40% 7,06% 5,06% 10,00% 10,21% 8,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,88% 50,52% 42,34% 45,45% 43,17% 40,00% 22,16% 38,39% 43,97% 47,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,28% 25,82% 34,90% 35,06% 24,06% 26,62% 18,34% 26,57% 36,53% 44,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...