Visa allt om Acconia Resultatskap AB
Visa allt om Acconia Resultatskap AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2005-08 * 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Nettoomsättning 8 471 8 461 7 559 - 15 062 13 348 9 069 9 113
Övrig omsättning 149 - - - 107 69 97 141
Rörelseresultat (EBIT) 343 336 -4 - 1 542 1 974 756 2 042
Resultat efter finansnetto 342 332 30 - 1 695 2 097 784 2 335
Årets resultat 342 332 30 - 1 015 1 332 483 1 647
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2005-08 * 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 52 83 - 1 632 1 027 806 466
Omsättningstillgångar 2 813 3 106 2 541 - 6 562 4 236 2 941 2 725
Tillgångar 2 834 3 158 2 624 - 8 194 5 263 3 747 3 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 053 1 711 1 379 - 4 479 3 563 2 230 1 747
Minoritetsintressen 0 0 0 - 0 200 137 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 645 396 249 186
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 781 1 447 1 245 - 2 963 1 104 1 130 1 178
Skulder och eget kapital 2 834 3 158 2 624 - 8 194 5 263 3 747 3 191
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2005-08 *
2004-08
2003-08
2002-08
2001-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 2 365 1 728 1 853 718
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 831 2 362 2 253 - 2 062 2 919 1 002 1 470
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 1 076 1 213 1 157 - 2 802 1 956 1 249 963
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0
Omsättning 8 620 8 461 7 559 - 15 169 13 417 9 166 9 254
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 7 - 9 11 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 694 1 209 1 080 - 1 674 1 213 1 296 1 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 542 516 - 808 610 589 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 374 367 35 - 1 784 2 160 908 2 121
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,12% 11,93% - - 12,84% 47,18% -0,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,14% 10,73% 1,52% - 20,99% 38,10% 21,03% 73,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,06% 4,01% 0,53% - 11,42% 15,02% 8,69% 25,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,99% 19,61% 17,15% - 23,89% 23,46% 19,97% 16,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,44% 54,18% 52,55% - 55,61% 67,70% 59,51% 54,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 360,18% 214,65% 204,10% - 221,46% 383,70% 260,27% 231,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2001 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-08: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 4 666 5 663 6 031 5 272 2 561 6 073 10 001 8 307 6 435 11 918
Övrig omsättning - 149 - - - - 55 - - 188
Rörelseresultat (EBIT) 10 332 226 -14 295 -692 1 190 -403 -781 1 126
Resultat efter finansnetto 6 331 223 20 306 -907 1 179 -590 -766 1 114
Årets resultat 2 331 223 20 306 -907 1 079 -590 194 793
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 121 152 183 222 236 133 225 362 2 228
Omsättningstillgångar 1 738 2 605 2 746 2 066 2 339 2 360 2 851 2 839 2 759 5 255
Tillgångar 1 838 2 725 2 898 2 249 2 560 2 596 2 984 3 064 3 121 7 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 370 1 968 1 638 1 415 1 394 1 088 1 995 917 1 506 2 312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 467
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 460
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 468 757 1 261 835 1 166 1 508 989 2 148 1 615 2 243
Skulder och eget kapital 1 838 2 725 2 898 2 249 2 560 2 596 2 984 3 064 3 121 7 482
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 1 060 1 330 880 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 831 2 003 2 040 631 2 348 2 426 2 425 1 478 1 997
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 076 1 097 1 090 155 1 284 1 612 1 765 1 725 1 604
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Omsättning 4 666 5 812 6 031 5 272 2 561 6 073 10 056 8 307 6 435 12 106
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 6 6 6 6 6 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 555 1 133 1 005 879 427 1 012 1 667 1 187 919 1 703
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 621 549 551 181 641 880 825 608 704
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 363 257 25 310 -640 1 231 -366 -710 1 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,61% -6,10% 14,40% 105,86% - -39,28% 20,39% 29,09% -46,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,54% 12,22% 7,90% 1,33% 12,30% -34,05% 39,91% -18,64% -22,65% 15,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,21% 5,88% 3,80% 0,57% 12,30% -14,56% 11,91% -6,87% -10,99% 9,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,22% 32,63% 24,62% 23,35% 45,80% 14,03% 18,62% 8,32% 17,78% 25,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,54% 72,22% 56,52% 62,92% 54,45% 41,91% 66,86% 29,93% 48,25% 45,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 371,37% 344,12% 217,76% 247,43% 200,60% 156,50% 288,27% 132,17% 170,84% 234,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...