Visa allt om Rosenkvist Plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 559 2 800 2 323 2 628 2 540 2 620 3 895 3 238 3 159 2 348
Övrig omsättning - - 45 - - - 16 7 3 11
Rörelseresultat (EBIT) 196 108 86 207 11 68 267 25 425 83
Resultat efter finansnetto 181 89 70 194 11 67 258 18 421 68
Årets resultat 117 61 41 142 5 49 197 7 317 65
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 72 102 263 313 363 413 482 344 409
Omsättningstillgångar 1 386 1 588 1 535 1 346 1 431 1 232 1 664 1 413 1 358 769
Tillgångar 1 428 1 660 1 637 1 609 1 744 1 595 2 077 1 895 1 702 1 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 506 389 328 837 695 690 940 743 916 719
Obeskattade reserver 157 129 126 112 103 103 103 103 103 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 765 1 142 1 184 660 946 803 1 034 1 049 683 342
Skulder och eget kapital 1 428 1 660 1 637 1 609 1 744 1 595 2 077 1 895 1 702 1 178
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 396 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 867 875 1 405 1 301 604 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 385 394 554 578 439 395
Utdelning till aktieägare 0 0 0 550 0 0 300 0 180 120
Omsättning 2 559 2 800 2 368 2 628 2 540 2 620 3 911 3 245 3 162 2 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 559 2 800 2 323 2 628 1 270 1 310 974 810 1 053 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 748 645 890 638 652 499 480 485 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 226 138 116 257 61 118 336 96 490 161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,61% 20,53% -11,61% 3,46% -3,05% -32,73% 20,29% 2,50% 34,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,73% 6,51% 5,25% 12,87% 0,63% 4,26% 12,86% 1,37% 25,09% 7,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,66% 3,86% 3,70% 7,88% 0,43% 2,60% 6,85% 0,80% 13,52% 3,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,07% 45,86% 53,98% 65,14% 74,92% 76,07% 73,43% 79,65% 78,47% 82,28%
Rörelsekapital/omsättning 24,27% 15,93% 15,11% 26,10% 19,09% 16,37% 16,17% 11,24% 21,37% 18,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,01% 29,50% 26,04% 57,45% 44,46% 48,30% 49,13% 43,21% 58,28% 68,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,27% 133,36% 122,72% 196,06% 144,08% 144,83% 156,38% 123,83% 193,12% 197,08%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...