Visa allt om Elfver Byggservice AB
Visa allt om Elfver Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 149 26 197 25 305 17 170 24 276 22 769 15 999 17 257 25 617 18 909
Övrig omsättning 20 - 2 15 - - 27 - - 24
Rörelseresultat (EBIT) 1 040 1 651 636 -110 942 816 608 203 1 497 1 490
Resultat efter finansnetto 1 091 1 653 659 -63 985 863 612 207 1 607 1 538
Årets resultat 799 1 018 629 179 668 440 473 166 912 796
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 309 371 474 188 348 527 270 386 257 371
Omsättningstillgångar 7 608 9 254 8 666 6 488 10 213 8 261 7 564 6 092 7 306 7 566
Tillgångar 7 917 9 625 9 140 6 676 10 561 8 788 7 834 6 477 7 562 7 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 953 3 754 3 536 3 507 3 728 3 460 3 320 3 047 3 181 2 569
Obeskattade reserver 1 676 1 621 1 285 1 455 1 765 1 705 1 469 1 524 1 573 1 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 288 4 250 4 319 1 714 5 068 3 623 3 045 1 906 2 808 4 095
Skulder och eget kapital 7 917 9 625 9 140 6 676 10 561 8 788 7 834 6 477 7 562 7 937
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 720 720 730 720 720 720 642 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 340 1 514 1 149 1 237 1 263 923 925 1 618 1 023
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 839 717 718 922 839 647 621 772 662
Utdelning till aktieägare 750 1 000 800 600 400 400 300 200 300 300
Omsättning 25 169 26 197 25 307 17 185 24 276 22 769 16 026 17 257 25 617 18 933
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 287 5 239 5 061 4 293 6 069 5 692 4 000 4 314 6 404 3 782
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 728 642 597 692 744 756 606 605 780 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 142 1 753 830 50 1 121 997 785 377 1 612 1 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,00% 3,52% 47,38% -29,27% 6,62% 42,32% -7,29% -32,63% 35,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,79% 17,18% 7,21% -0,96% 9,33% 9,82% 7,81% 3,26% 21,34% 19,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,34% 6,31% 2,60% -0,37% 4,06% 3,79% 3,83% 1,22% 6,30% 8,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,59% 87,54% 87,99% 86,90% 89,74% 87,66% 90,06% 100,00% 90,20% 90,12%
Rörelsekapital/omsättning 13,20% 19,10% 17,18% 27,80% 21,19% 20,37% 28,25% 24,26% 17,56% 18,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,18% 52,14% 49,65% 69,53% 47,62% 53,67% 56,20% 64,38% 57,04% 43,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,43% 217,74% 200,65% 378,53% 201,52% 228,02% 248,41% 319,62% 260,19% 184,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...