Visa allt om Ohlson International Sweden AB
Visa allt om Ohlson International Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 238 6 455 8 554 8 562 6 795 5 253 5 841 4 592 3 559 2 907
Övrig omsättning 30 - 36 - - 58 12 - - 33
Rörelseresultat (EBIT) 467 -1 172 394 864 551 63 433 56 -52 17
Resultat efter finansnetto 455 -1 181 385 853 531 48 410 30 -55 10
Årets resultat 455 -1 181 294 766 280 27 296 15 26 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 72 0 14 21 28 60 2 44 87
Omsättningstillgångar 2 171 1 515 3 056 2 316 1 969 1 465 1 851 1 680 1 041 1 199
Tillgångar 2 225 1 587 3 056 2 330 1 990 1 493 1 911 1 681 1 086 1 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 691 236 1 416 1 123 807 527 625 328 313 358
Obeskattade reserver 0 0 0 0 140 0 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 23 68 139 540 327 254
Kortfristiga skulder 1 534 1 351 1 640 1 208 1 020 898 1 147 812 446 575
Skulder och eget kapital 2 225 1 587 3 056 2 330 1 990 1 493 1 911 1 681 1 086 1 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 384 305 233 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 016 880 887 729 733 340 267 288 255
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 404 347 329 258 292 274 246 228 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 120 0 0 70
Omsättning 10 268 6 455 8 590 8 562 6 795 5 311 5 853 4 592 3 559 2 940
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 413 2 152 2 851 4 281 3 398 1 751 1 947 2 296 1 780 1 454
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 483 414 617 511 354 325 424 381 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 485 -1 154 394 871 558 70 450 99 -9 63
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 58,61% -24,54% -0,09% 26,00% 29,35% -10,07% 27,20% 29,03% 22,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,03% -73,79% 12,89% 37,08% 27,69% 4,22% 22,66% 3,33% -4,60% 1,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,57% -18,14% 4,61% 10,09% 8,11% 1,20% 7,41% 1,22% -1,40% 0,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,15% 26,06% 34,40% 38,26% 34,23% 37,25% 37,72% 38,22% 41,70% 55,69%
Rörelsekapital/omsättning 6,22% 2,54% 16,55% 12,94% 13,97% 10,79% 12,05% 18,90% 16,72% 21,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,06% 14,87% 46,34% 48,20% 45,74% 35,30% 32,71% 19,51% 28,82% 33,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,96% 96,37% 170,79% 190,48% 189,90% 155,46% 157,02% 182,76% 201,79% 201,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...