Visa allt om Ework Group AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 237 865 12 621 305 11 035 613 9 503 010 7 585 442 6 089 079 4 714 208 3 767 915 3 525 052 2 611 824
Övrig omsättning 18 277 18 883 12 540 14 188 9 584 21 795 0 1 4
Rörelseresultat (EBIT) 94 308 107 942 106 531 106 272 92 947 78 405 52 322 42 788 61 925 56 035
Resultat efter finansnetto 84 924 96 599 101 713 105 574 94 154 77 858 52 880 43 295 62 317 56 697
Årets resultat 69 335 75 290 78 892 80 110 72 514 59 667 41 334 32 061 46 712 41 601
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 060 110 904 40 022 35 047 17 785 3 576 5 127 5 466 6 514 6 922
Omsättningstillgångar 3 253 541 3 743 282 3 276 608 2 773 012 2 311 180 1 794 367 1 445 712 1 188 627 1 086 099 745 035
Tillgångar 3 362 601 3 854 186 3 316 630 2 808 059 2 328 965 1 797 943 1 450 839 1 194 093 1 092 613 751 957
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 074 158 107 155 610 151 691 135 917 112 212 126 412 126 215 135 457 114 615
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 747 27 733 0 0 50 008 68 590 0 0 3 237 0
Kortfristiga skulder 3 130 779 3 668 346 3 161 020 2 656 368 2 143 040 1 617 141 1 324 427 1 067 878 953 919 637 342
Skulder och eget kapital 3 362 601 3 854 186 3 316 630 2 808 059 2 328 965 1 797 943 1 450 839 1 194 093 1 092 613 751 957
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 19 678 0 - 11 020 8 961
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - 6 568 - - 3 983 3 373
Löner till övriga anställda 160 212 180 714 172 857 140 687 127 839 88 093 - - 58 759 69 930
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 56 422 64 352 60 473 50 642 45 809 38 137 27 789 - 28 446 38 635
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 256 142 12 640 188 11 048 153 9 517 198 7 595 026 6 089 100 4 715 003 3 767 915 3 525 053 2 611 828
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 283 305 297 246 213 176 157 154 150 156
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 43 243 41 381 37 157 38 630 35 612 34 597 30 027 24 467 23 500 16 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 796 859 843 835 862 868 865 862 863 915
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 125 679 137 656 112 354 107 847 93 887 79 206 53 117 43 990 63 066 56 970
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,04% 14,37% 16,13% 25,28% 24,57% 29,16% 25,11% 6,89% 34,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,81% 2,80% 3,22% 3,81% 4,06% 4,37% 3,65% 3,64% 5,73% 7,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,77% 0,86% 0,97% 1,13% 1,25% 1,29% 1,12% 1,15% 1,78% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,00% 0,59% 1,05% 1,23% 2,22% 2,91% 2,57% 3,20% 3,75% 4,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,31% 4,10% 4,69% 5,40% 5,84% 6,24% 8,71% 10,57% 12,40% 15,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,92% 102,04% 103,66% 104,39% 107,85% 110,96% 109,16% 111,31% 113,86% 116,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 9 479 243 10 040 044 8 922 154 7 469 700 6 135 584 5 036 537 3 904 092 3 098 162 2 781 347 1 975 480
Övrig omsättning 43 973 55 559 37 555 18 891 13 709 11 576 9 534 7 977 7 930 7 826
Rörelseresultat (EBIT) 47 193 88 100 102 996 90 726 78 169 74 499 50 523 45 360 57 401 52 975
Resultat efter finansnetto 56 107 109 795 99 257 92 283 79 983 73 271 51 653 46 748 58 190 60 827
Årets resultat 48 894 91 678 76 989 71 386 62 114 56 845 39 906 47 770 31 869 46 304
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 354 85 201 59 678 54 401 38 630 23 262 20 532 20 994 17 946 18 740
Omsättningstillgångar 2 643 035 3 198 997 2 774 352 2 324 045 1 902 789 1 566 704 1 269 250 1 048 435 909 774 595 387
Tillgångar 2 737 389 3 284 198 2 834 030 2 378 446 1 941 419 1 589 966 1 289 782 1 069 429 927 720 614 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 861 141 967 127 752 127 979 121 972 110 956 126 269 128 711 122 238 114 602
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 14 713 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 50 008 68 590 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 546 528 3 142 231 2 706 278 2 250 467 1 769 439 1 410 420 1 163 513 940 718 790 769 499 525
Skulder och eget kapital 2 737 389 3 284 198 2 834 030 2 378 446 1 941 419 1 589 966 1 289 782 1 069 429 927 720 614 127
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 11 008 13 432 13 778 13 304 13 432 12 935 9 981 10 304 9 463 8 981
Varav tantiem till styrelse & VD 1 586 0 3 276 3 478 3 575 4 454 3 181 3 230 3 553 3 373
Löner till övriga anställda 94 825 103 798 101 206 81 755 77 109 63 020 57 902 57 209 58 759 69 930
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 16 198 13 871 13 093 9 823 8 997 9 719 10 258 10 110
Sociala kostnader 35 436 53 042 51 994 43 558 40 157 33 407 28 680 4 921 27 148 28 635
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 68 750 55 526 76 428 0 42 396 30 941
Omsättning 9 523 216 10 095 603 8 959 709 7 488 591 6 149 293 5 048 113 3 913 626 3 106 139 2 789 277 1 983 306
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 189 212 212 176 159 137 122 119 117 126
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 50 155 47 359 42 086 42 441 38 589 36 763 32 001 26 035 23 772 15 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 848 841 852 843 869 843 831 838 855 902
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 471 94 855 108 215 91 787 78 856 75 127 51 144 46 477 58 426 53 829
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,59% 12,53% 19,44% 21,74% 21,82% 29,01% 26,01% 11,39% 40,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,63% 3,60% 3,68% 3,93% 4,15% 4,70% 4,01% 4,39% 6,48% 9,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,76% 1,18% 1,17% 1,25% 1,31% 1,48% 1,33% 1,51% 2,16% 3,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,02% 0,57% 0,76% 0,99% 2,17% 3,10% 2,71% 3,48% 4,28% 4,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,97% 4,32% 4,51% 5,38% 6,28% 6,98% 9,79% 12,04% 14,35% 18,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,79% 101,81% 102,52% 103,27% 107,54% 111,08% 109,09% 111,45% 115,05% 119,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!