Visa allt om Meritmind Aktiebolag
Visa allt om Meritmind Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 347 626 318 697 265 636 230 401 197 833 209 064 196 049 158 924 155 487 164 360
Övrig omsättning 1 605 1 055 1 097 1 077 1 104 1 173 699 419 486 215
Rörelseresultat (EBIT) 22 657 32 186 23 370 20 057 8 121 20 921 17 488 16 653 24 471 22 802
Resultat efter finansnetto 22 656 32 197 19 911 15 609 8 481 21 825 18 460 17 005 24 741 23 894
Årets resultat 15 506 24 356 15 375 11 981 16 072 12 847 14 159 12 684 18 228 12 691
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 456 2 436 560 771 838 1 635 2 485 194 141 212
Omsättningstillgångar 79 846 82 748 72 979 59 640 53 233 85 800 79 607 69 597 62 647 50 458
Tillgångar 82 302 85 184 73 539 60 411 54 071 87 435 82 092 69 791 62 788 50 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 848 28 343 19 987 16 612 19 631 38 557 35 711 32 810 26 413 13 184
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 12 471 8 512 9 161 9 633 9 806
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 454 56 841 53 553 43 799 34 440 36 406 37 869 27 820 26 742 27 680
Skulder och eget kapital 82 302 85 184 73 539 60 411 54 071 87 435 82 092 69 791 62 788 50 670
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 326 1 137 1 029 823 557 562 577 561 486
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 90 104 76 270 67 578 60 226 63 457 53 038 40 614 37 365 42 153
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 44 201 37 746 33 146 28 628 30 105 25 127 20 041 17 445 20 213
Utdelning till aktieägare 18 000 20 000 16 000 12 000 15 000 35 000 10 000 10 000 6 000 5 000
Omsättning 349 231 319 752 266 733 231 478 198 937 210 237 196 748 159 343 155 973 164 575
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 171 161 140 130 117 124 106 82 77 86
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 033 1 979 1 897 1 772 1 691 1 686 1 850 1 938 2 019 1 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 883 860 828 809 798 808 793 742 765
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 300 32 495 23 683 20 504 8 932 21 717 18 064 16 716 24 542 22 888
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,08% 19,98% 15,29% 16,46% -5,37% 6,64% 23,36% 2,21% -5,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,53% 37,80% 27,08% 25,85% 15,69% 24,96% 22,49% 24,37% 39,43% 47,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,52% 10,10% 7,50% 6,78% 4,29% 10,44% 9,42% 10,70% 15,92% 14,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,15% 8,13% 7,31% 6,88% 9,50% 23,63% 21,29% 26,29% 23,09% 13,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,98% 33,27% 27,18% 27,50% 36,31% 54,61% 51,14% 56,69% 53,37% 39,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,60% 145,58% 136,27% 136,17% 154,57% 235,68% 210,22% 250,17% 234,26% 182,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...