Visa allt om Madeleine Ek PR & Kommunikation AB
Visa allt om Madeleine Ek PR & Kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 232 4 513 3 812 3 372 3 351 3 654 4 425 3 463 3 292 3 665
Övrig omsättning - - - 1 41 134 1 1 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 260 139 -116 65 -86 124 22 49 -412 280
Resultat efter finansnetto 186 40 -204 -17 -146 62 -29 -17 -465 232
Årets resultat 186 40 -204 -17 -146 62 -29 -15 -454 156
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 64 110 177 216 93 100 59 93 112
Omsättningstillgångar 1 032 1 025 779 932 850 1 074 933 723 796 886
Tillgångar 1 052 1 089 889 1 109 1 067 1 167 1 033 782 889 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -20 -205 -246 -42 -25 121 60 89 103 273
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 97 137 187 237 0 33 0 0 5
Kortfristiga skulder 1 025 1 197 997 964 854 1 046 941 694 786 710
Skulder och eget kapital 1 052 1 089 889 1 109 1 067 1 167 1 033 782 889 998
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 425 0 444 233 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 24 - - -
Löner till övriga anställda - 1 462 1 533 1 354 957 1 524 1 109 1 013 928 911
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 555 543 424 441 435 451 424 501 421
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Omsättning 5 232 4 513 3 812 3 373 3 392 3 788 4 426 3 464 3 293 3 667
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 308 1 128 953 843 838 914 1 106 866 823 916
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 514 526 455 464 500 506 422 474 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 304 189 -49 130 -17 158 71 83 -375 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,93% 18,39% 13,05% 0,63% -8,29% -17,42% 27,78% 5,19% -10,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,71% 12,76% -13,05% 5,86% -8,06% 10,88% 2,13% 7,03% -46,23% 28,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,97% 3,08% -3,04% 1,93% -2,57% 3,48% 0,50% 1,59% -12,48% 7,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,59% 78,93% 83,68% 87,34% 87,56% 85,66% 71,59% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,13% -3,81% -5,72% -0,95% -0,12% 0,77% -0,18% 0,84% 0,30% 4,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1,90% -18,82% -27,67% -3,79% -2,34% 10,37% 5,81% 11,38% 11,59% 28,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,68% 85,63% 78,13% 96,68% 99,53% 102,68% 99,15% 104,18% 101,27% 124,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...