Visa allt om Wersén Restaurang AB
Visa allt om Wersén Restaurang AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 28 469 24 157 22 196 19 801 - 16 197 17 948 16 605 16 487 17 838
Övrig omsättning 309 194 137 167 - 377 144 194 159 85
Rörelseresultat (EBIT) 1 723 -334 -13 -63 - 93 81 -416 -103 261
Resultat efter finansnetto 1 667 -355 -43 -94 - 70 76 -394 -44 309
Årets resultat 178 15 6 21 - 37 54 -64 10 217
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 830 1 393 1 299 1 451 - 1 001 831 828 180 159
Omsättningstillgångar 2 477 2 238 2 295 1 718 - 2 139 2 644 963 2 439 3 919
Tillgångar 4 307 3 631 3 594 3 169 - 3 140 3 474 1 791 2 619 4 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 721 543 528 522 - 446 410 356 720 1 249
Obeskattade reserver 385 310 252 148 - 0 0 0 330 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 - 1 105 786 428 0 0
Kortfristiga skulder 3 201 2 778 2 814 2 499 - 1 589 2 279 1 007 1 570 2 429
Skulder och eget kapital 4 307 3 631 3 594 3 169 - 3 140 3 474 1 791 2 619 4 078
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 400 422 789 725 621
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 098 7 437 7 110 6 503 - 4 341 4 652 4 530 4 174 4 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 851 2 239 2 168 1 913 - 1 414 1 604 1 771 1 830 1 853
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 - 0 0 0 300 240
Omsättning 28 778 24 351 22 333 19 968 - 16 574 18 092 16 799 16 646 17 923
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 13 13 11 - 8 9 10 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 675 1 858 1 707 1 800 - 2 025 1 994 1 661 1 649 1 487
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 643 751 727 759 - 786 775 728 668 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 835 -231 86 24 - 142 126 -377 -81 274
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,85% 8,83% 12,10% - - -9,76% 8,09% 0,72% -7,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,00% -9,12% -0,33% -1,99% - 3,92% 3,20% -19,88% -0,88% 7,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,05% -1,37% -0,05% -0,32% - 0,76% 0,62% -2,14% -0,14% 1,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,20% 65,65% 69,52% 69,36% - 70,80% 71,69% 69,43% 68,34% 69,95%
Rörelsekapital/omsättning -2,54% -2,24% -2,34% -3,94% - 3,40% 2,03% -0,26% 5,27% 8,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,71% 21,61% 20,16% 19,91% - 14,20% 11,80% 19,88% 36,56% 37,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,20% 62,89% 66,42% 54,34% - 115,23% 101,01% 64,65% 136,75% 151,50%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-06: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...