Visa allt om K. Schakt och Transport i Haparanda AB
Visa allt om K. Schakt och Transport i Haparanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 680 3 082 2 257 1 936 3 132 3 550 4 179 3 692 3 125 3 826
Övrig omsättning 123 30 763 184 61 201 8 310 478 22
Rörelseresultat (EBIT) 608 253 859 -133 -214 79 168 150 20 62
Resultat efter finansnetto 526 171 759 -267 -376 -132 -25 -34 -220 -53
Årets resultat 232 98 168 -159 0 0 5 -14 0 7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 278 2 010 1 852 1 868 2 087 3 029 3 762 4 138 3 350 2 037
Omsättningstillgångar 1 150 614 802 336 576 1 032 981 1 216 1 041 1 028
Tillgångar 3 428 2 624 2 654 2 205 2 663 4 060 4 743 5 355 4 391 3 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 748 516 417 249 408 408 409 404 418 440
Obeskattade reserver 864 636 591 0 108 484 616 646 666 889
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 004 848 1 097 1 206 1 331 2 208 2 673 3 294 2 552 1 048
Kortfristiga skulder 812 624 549 750 816 960 1 044 1 011 755 689
Skulder och eget kapital 3 428 2 624 2 654 2 205 2 663 4 060 4 743 5 355 4 391 3 066
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 359 388 372 364 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - 1 044 741 610 852 702 817 844 796 1 139
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 302 215 201 251 332 301 296 302 445
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Omsättning 3 803 3 112 3 020 2 120 3 193 3 751 4 187 4 002 3 603 3 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 4 5 5 5 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 920 771 752 645 783 710 836 738 781 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 349 325 278 302 290 289 309 367 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 975 588 1 117 370 472 749 997 886 678 590
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,40% 36,55% 16,58% -38,19% -11,77% -15,05% 13,19% 18,14% -18,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,74% 9,64% 32,37% -6,03% -7,81% 1,95% 3,54% 2,88% 0,55% 2,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,52% 8,21% 38,06% -6,87% -6,64% 2,23% 4,02% 4,17% 0,77% 1,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,18% -0,32% 11,21% -21,38% -7,66% 2,03% -1,51% 5,55% 9,15% 8,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,48% 38,57% 33,08% 11,29% 18,31% 18,84% 18,20% 16,44% 20,44% 35,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,42% 94,23% 140,26% 40,40% 66,54% 103,96% 90,71% 120,28% 137,88% 149,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...