Visa allt om Zonderacom AB
Visa allt om Zonderacom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 11 475 10 879 7 905 11 684 12 672 11 398 10 944 9 053 7 662 6 767
Övrig omsättning 39 - - - - - - - - 40
Rörelseresultat (EBIT) 173 260 580 455 -1 646 656 886 830 622 273
Resultat efter finansnetto 173 260 582 448 -1 639 662 883 828 634 271
Årets resultat 95 151 578 447 -1 049 358 482 460 455 237
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 50 41 78 155 240 281 101 141 51
Omsättningstillgångar 4 211 4 386 4 533 3 556 3 332 5 213 4 919 4 111 3 162 2 836
Tillgångar 4 290 4 436 4 574 3 634 3 488 5 453 5 200 4 211 3 303 2 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 095 2 102 2 087 1 713 1 266 2 654 2 432 2 000 1 704 1 740
Obeskattade reserver 111 65 0 0 0 590 420 200 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 084 2 270 2 488 1 922 2 223 2 210 2 349 2 011 1 600 1 148
Skulder och eget kapital 4 290 4 436 4 574 3 634 3 488 5 453 5 200 4 211 3 303 2 887
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 638 721 521 396 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 780 3 329 4 954 6 124 3 893 3 815 2 935 2 515 2 456
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 157 1 507 2 269 2 679 1 825 1 762 1 451 1 209 1 168
Utdelning till aktieägare 85 102 136 204 0 339 136 51 0 0
Omsättning 11 514 10 879 7 905 11 684 12 672 11 398 10 944 9 053 7 662 6 807
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 12 14 11 10 8 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 148 1 088 791 974 905 1 036 1 094 1 132 851 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 677 713 493 617 650 606 633 629 473 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 186 299 617 532 -1 561 742 950 870 644 294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,48% 37,62% - -7,80% 11,18% 4,15% 20,89% 18,15% 13,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,03% 5,88% 12,72% 12,52% -46,93% 12,27% 17,04% 19,71% 19,26% 9,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,51% 2,40% 7,36% 3,89% -12,92% 5,87% 8,10% 9,17% 8,30% 4,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,02% 98,26% 98,71% 96,24% 97,24% 97,64% 98,33% 97,05% 98,38% 97,41%
Rörelsekapital/omsättning 18,54% 19,45% 25,87% 13,98% 8,75% 26,35% 23,48% 23,20% 20,39% 24,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,85% 48,53% 45,63% 47,14% 36,30% 56,64% 52,72% 51,00% 51,59% 60,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,06% 193,22% 182,19% 185,02% 149,89% 235,88% 209,41% 204,43% 197,62% 247,04%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...