Visa allt om Pierre Andersson Bygg & Montage AB
Visa allt om Pierre Andersson Bygg & Montage AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 482 3 479 3 540 1 851 2 705 4 323 5 102 3 156 3 066 2 530
Övrig omsättning - - - 9 - - 2 6 - 10
Rörelseresultat (EBIT) 311 348 597 -67 161 260 413 417 259 148
Resultat efter finansnetto 311 363 600 -57 167 270 416 422 259 147
Årets resultat 235 296 389 -3 98 169 253 295 180 105
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 238 220 206 173 114 147 161 88 28
Omsättningstillgångar 1 494 1 546 1 753 915 1 315 1 601 1 650 1 095 881 917
Tillgångar 1 718 1 784 1 973 1 121 1 488 1 715 1 797 1 257 969 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 040 905 709 549 702 904 862 729 534 454
Obeskattade reserver 135 135 165 65 122 85 85 35 30 26
Avsättningar (tkr) 186 162 136 114 90 106 42 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 357 582 963 392 574 619 808 492 405 464
Skulder och eget kapital 1 718 1 784 1 973 1 121 1 488 1 715 1 797 1 257 969 945
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 277 468 294 318 309
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 150 - - -
Löner till övriga anställda 303 294 294 293 257 1 31 14 11 16
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 214 214 141 233 156 115 178 132 130 120
Utdelning till aktieägare 150 100 100 0 150 300 127 120 100 100
Omsättning 3 482 3 479 3 540 1 860 2 705 4 323 5 104 3 162 3 066 2 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 482 3 479 3 540 1 851 2 705 4 323 5 102 3 156 3 066 1 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 520 454 530 421 520 779 458 467 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 319 356 605 -39 183 282 452 467 288 159
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,09% -1,72% 91,25% -31,57% -37,43% -15,27% 61,66% 2,94% 21,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,10% 20,40% 30,41% -4,91% 11,29% 15,74% 23,21% 33,65% 26,83% 15,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,93% 10,46% 16,95% -2,97% 6,21% 6,25% 8,17% 13,40% 8,48% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,30% 35,47% 100,00% 42,30% 37,23% 29,35% 33,40% 41,00% 37,41% 36,72%
Rörelsekapital/omsättning 32,65% 27,71% 22,32% 28,25% 27,39% 22,72% 16,50% 19,11% 15,53% 17,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,66% 56,63% 42,46% 53,25% 53,22% 56,36% 51,45% 60,00% 57,34% 50,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 418,49% 265,64% 182,04% 233,42% 229,09% 258,64% 204,21% 222,56% 217,53% 197,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...