Visa allt om Barnö & Andersson Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Barnö & Andersson Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 378 2 682 3 198 3 247 2 214 2 385 2 267 2 377 3 125 3 397
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 710 422 504 435 382 304 23 416 156 510
Resultat efter finansnetto 708 417 507 433 384 307 26 412 152 503
Årets resultat 446 240 284 253 210 165 15 299 98 355
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 227 303 0 11 23 38 53 16 43 53
Omsättningstillgångar 2 216 1 389 1 869 1 864 1 241 1 049 914 1 373 1 080 1 543
Tillgångar 2 444 1 692 1 869 1 875 1 263 1 086 966 1 389 1 123 1 596
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 104 838 798 714 660 650 586 771 612 654
Obeskattade reserver 620 495 395 265 165 75 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 19 15 31 28 29 0 0 0 101
Kortfristiga skulder 629 340 661 865 410 332 381 618 512 842
Skulder och eget kapital 2 444 1 692 1 869 1 875 1 263 1 086 966 1 389 1 123 1 596
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 768 672 672 728 672 672 676
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 877 751 789 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 464 395 312 299 263 266 298 271 280 267
Utdelning till aktieägare 140 180 200 200 200 200 100 200 140 140
Omsättning 3 378 2 682 3 198 3 247 2 214 2 385 2 267 2 377 3 125 3 397
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 126 894 1 066 1 082 738 795 756 792 1 042 1 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 383 375 358 312 313 348 315 321 315
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 786 498 515 446 397 319 39 421 162 560
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,95% -16,14% -1,51% 46,66% -7,17% 5,21% -4,63% -23,94% -8,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,05% 24,94% 27,07% 23,20% 30,48% 28,36% 2,80% 30,02% 14,07% 32,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,02% 15,73% 15,82% 13,40% 17,39% 12,91% 1,19% 17,54% 5,06% 15,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,00% 71,22% 62,38% 53,87% 69,29% 62,89% 58,45% 65,29% 44,80% 53,14%
Rörelsekapital/omsättning 46,98% 39,11% 37,77% 30,77% 37,53% 30,06% 23,51% 31,76% 18,18% 20,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,96% 72,35% 59,18% 49,10% 61,88% 64,94% 60,66% 55,51% 54,50% 40,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 348,81% 401,76% 276,85% 212,95% 298,05% 309,94% 234,65% 218,77% 206,84% 180,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...