Visa allt om Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB
Visa allt om Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 185 1 995 2 457 4 524 5 139 6 385 5 516 6 078 5 621 4 356
Övrig omsättning - - - - - - - - - 131
Rörelseresultat (EBIT) 5 147 -74 110 87 173 20 87 683 -150
Resultat efter finansnetto 7 151 -70 113 104 176 22 91 676 -147
Årets resultat 3 125 -70 75 63 115 12 194 305 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 209 309 638 893 452
Omsättningstillgångar 516 487 516 902 1 123 1 152 999 675 614 440
Tillgångar 516 487 516 902 1 123 1 361 1 308 1 313 1 507 892
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 252 226 296 364 428 433 548 474 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 13 217 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 361 236 289 606 759 932 875 752 816 631
Skulder och eget kapital 516 487 516 902 1 123 1 361 1 308 1 313 1 507 892
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 820 520 804 620 608
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 141 246 604 821 217 253 20 0 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 261 358 658 708 740 655 637 453 419
Utdelning till aktieägare 0 100 100 0 143 127 120 127 120 0
Omsättning 2 185 1 995 2 457 4 524 5 139 6 385 5 516 6 078 5 621 4 487
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 185 1 995 2 457 2 262 1 713 2 128 1 839 2 026 2 811 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 404 606 637 515 604 500 499 538 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 147 -74 110 90 181 26 377 966 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,52% -18,80% -45,69% -11,97% -19,51% 15,75% -9,25% 8,13% 29,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,55% 31,01% -13,37% 12,53% 9,26% 13,08% 1,76% 6,85% 45,39% -16,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,37% 7,57% -2,81% 2,50% 2,02% 2,79% 0,42% 1,48% 12,17% -3,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,64% 65,41% 66,06% 54,11% 52,62% 50,10% 47,32% 53,62% 54,10% 49,63%
Rörelsekapital/omsättning 7,09% 12,58% 9,24% 6,54% 7,08% 3,45% 2,25% -1,27% -3,59% -4,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,84% 51,75% 43,80% 32,82% 32,41% 31,45% 33,10% 42,45% 41,82% 29,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,94% 206,36% 178,55% 148,84% 147,96% 123,61% 114,17% 89,76% 75,25% 65,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...