Visa allt om Städservice ATH Berbeis AB
Visa allt om Städservice ATH Berbeis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 878 2 570 2 916 3 118 3 059 2 826 2 157 1 669 1 865 2 258
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) 188 32 43 278 174 12 133 -177 218 -16
Resultat efter finansnetto 188 32 43 280 173 13 132 -176 219 -15
Årets resultat 144 22 65 213 89 8 126 -120 115 -15
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 12 23 27 52 55 43 64 49
Omsättningstillgångar 514 461 563 971 715 362 552 500 485 404
Tillgångar 514 465 575 994 742 414 607 543 549 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 144 222 357 264 235 348 236 356 241
Obeskattade reserver 0 0 0 47 47 0 0 0 57 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 225 321 353 590 431 179 259 306 136 212
Skulder och eget kapital 514 465 575 994 742 414 607 543 549 453
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 267 507 429 538
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 990 1 137 1 108 1 224 1 076 301 247 236 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 327 296 282 334 291 147 230 220 260
Utdelning till aktieägare 168 0 100 200 120 60 120 15 90 0
Omsättning 2 878 2 570 2 916 3 118 3 059 2 826 2 157 1 669 1 869 2 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 6 5 5 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 576 428 486 520 510 471 431 334 373 282
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 261 221 244 234 263 232 145 198 178 147
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 192 40 54 282 199 37 156 -156 254 48
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,98% -11,87% -6,48% 1,93% 8,24% 31,02% 29,24% -10,51% -17,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,58% 6,88% 7,65% 28,17% 23,45% 3,14% 21,91% -32,41% 40,07% -3,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,53% 1,25% 1,51% 8,98% 5,69% 0,46% 6,17% -10,55% 11,80% -0,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,22% 72,72% 72,22% 76,30% 75,12% 73,92% 72,37% 79,45% 81,39% 75,55%
Rörelsekapital/omsättning 10,04% 5,45% 7,20% 12,22% 9,28% 6,48% 13,58% 11,62% 18,71% 8,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,03% 30,97% 38,61% 39,60% 40,25% 56,76% 57,33% 43,46% 72,32% 53,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,44% 143,61% 159,49% 164,58% 165,89% 202,23% 213,13% 163,40% 356,62% 190,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...