Visa allt om Norr-väst Hushållsservice AB
Visa allt om Norr-väst Hushållsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 132 3 680 3 748 3 948 4 432 4 988 4 990 4 654 4 164 3 821
Övrig omsättning 36 - - - - - 10 1 - 26
Rörelseresultat (EBIT) 593 430 30 467 413 278 369 158 208 218
Resultat efter finansnetto 601 431 33 472 422 284 386 181 212 225
Årets resultat 468 348 18 343 299 209 282 121 143 150
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 803 661 748 710 541 412 447 455 459 382
Omsättningstillgångar 1 116 797 704 956 949 1 326 1 215 1 081 936 940
Tillgångar 1 919 1 458 1 452 1 666 1 490 1 739 1 663 1 536 1 395 1 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 385 1 117 869 1 051 958 909 950 788 810 756
Obeskattade reserver 0 0 21 14 12 0 8 16 20 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 534 341 561 601 520 829 704 732 565 551
Skulder och eget kapital 1 919 1 458 1 452 1 666 1 490 1 739 1 663 1 536 1 395 1 322
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 370 360 360 310 327 303 288 284
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 018 964 865 557 548 931 817 848 622 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 390 379 482 390 390 500 453 456 366 326
Utdelning till aktieägare 235 200 100 200 250 250 250 120 143 89
Omsättning 4 168 3 680 3 748 3 948 4 432 4 988 5 000 4 655 4 164 3 847
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 377 1 227 937 1 316 1 477 1 247 1 248 1 164 1 388 1 274
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 453 412 401 436 443 410 414 435 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 618 459 70 492 450 301 392 181 233 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,28% -1,81% -5,07% -10,92% -11,15% -0,04% 7,22% 11,77% 8,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,37% 29,63% 2,34% 28,39% 28,39% 16,33% 23,21% 11,78% 15,27% 17,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,57% 11,74% 0,91% 11,98% 9,54% 5,69% 7,74% 3,89% 5,12% 5,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,09% 12,39% 3,82% 8,99% 9,68% 9,96% 10,24% 7,50% 8,91% 10,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,17% 76,61% 60,98% 63,70% 64,89% 52,27% 57,48% 52,05% 59,10% 58,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 208,99% 233,72% 125,49% 159,07% 182,50% 159,95% 172,59% 147,68% 165,66% 170,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...