Visa allt om B.K. Bilforum i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om B.K. Bilforum i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 295 6 558 6 242 4 482 8 968 10 769 5 782 4 761 4 491 5 322
Övrig omsättning 271 148 218 176 166 142 162 345 150 161
Rörelseresultat (EBIT) -97 41 154 -138 -199 136 94 112 -61 74
Resultat efter finansnetto -99 42 156 -101 -186 136 111 154 -58 75
Årets resultat -90 30 151 -101 -84 73 68 105 -48 56
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 883 2 903 2 572 1 697 2 147 2 127 1 736 1 474 998 1 048
Tillgångar 2 883 2 903 2 572 1 697 2 147 2 127 1 736 1 474 998 1 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 191 281 251 101 172 256 183 178 73 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 102 67 39 0 10
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 797 794 839 839 1 161 1 176 919 943 864 769
Kortfristiga skulder 1 895 1 828 1 482 757 814 594 568 314 61 149
Skulder och eget kapital 2 883 2 903 2 572 1 697 2 147 2 127 1 736 1 474 998 1 048
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 243 193 186 150 386 336 159 40 55 85
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 43 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 61 58 47 89 63 37 13 16 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 566 6 706 6 460 4 658 9 134 10 911 5 944 5 106 4 641 5 483
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -97 41 154 -138 -199 136 94 112 -61 75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,51% 5,06% 39,27% -50,02% -16,72% 86,25% 21,45% 6,01% -15,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,36% 1,45% 6,07% -5,89% -8,66% 6,39% 6,39% 10,52% -5,81% 7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,26% 0,64% 2,50% -2,23% -2,07% 1,26% 1,92% 3,26% -1,29% 1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,69% 12,63% 14,53% 13,23% 8,76% 10,12% 13,06% 7,08% 6,70% 8,46%
Rörelsekapital/omsättning 23,00% 16,39% 17,46% 20,97% 14,86% 14,24% 20,20% 24,36% 20,86% 16,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,63% 9,68% 9,76% 5,95% 8,01% 15,57% 13,39% 13,98% 7,31% 12,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,34% 145,68% 127,46% 120,08% 195,95% 138,05% 203,52% 332,48% 488,52% 312,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...