Visa allt om Östmans Radio & TV-Service AB
Visa allt om Östmans Radio & TV-Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 980 1 845 1 684 1 708 1 641 2 591 3 186 5 033 5 529 5 282
Övrig omsättning 260 140 140 84 18 10 20 - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 185 232 230 253 137 -464 -188 -63 -27 243
Resultat efter finansnetto 186 231 234 256 142 -455 -152 -56 71 246
Årets resultat 145 180 195 263 143 -455 -152 32 175 175
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 229 40 57 16 26 37 769 866 56
Omsättningstillgångar 892 631 697 676 548 516 1 193 918 1 268 2 322
Tillgångar 910 860 737 732 564 542 1 230 1 687 2 134 2 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 500 536 506 461 261 118 700 962 1 130 1 155
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 105 280
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 409 324 231 271 303 424 530 725 899 943
Skulder och eget kapital 910 860 737 732 564 542 1 230 1 687 2 134 2 378
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 575 580 590 1 300 569
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 008 805 794 672 595 754 805 1 260 652 1 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 317 - - 192 149 391 402 564 682 645
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 63 0 127 110 200 200
Omsättning 2 240 1 985 1 824 1 792 1 659 2 601 3 206 5 033 5 531 5 282
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 5 5 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 660 615 561 569 821 518 637 719 790 755
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 415 351 306 374 342 365 342 392 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 196 243 247 268 147 -454 -178 -58 29 267
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,32% 9,56% -1,41% 4,08% -36,67% -18,68% -36,70% -8,97% 4,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,44% 27,21% 31,75% 35,11% 25,18% -83,95% -12,36% -3,32% 3,33% 10,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,39% 12,68% 13,90% 15,05% 8,65% -17,56% -4,77% -1,11% 1,28% 4,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,18% 92,14% 91,75% 89,17% 83,42% 73,83% 75,27% 70,28% 72,38% 74,90%
Rörelsekapital/omsättning 24,39% 16,64% 27,67% 23,71% 14,93% 3,55% 20,81% 3,83% 6,67% 26,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,95% 62,33% 68,66% 62,98% 46,28% 21,77% 56,91% 57,02% 56,49% 57,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,18% 189,20% 296,10% 245,76% 177,23% 119,10% 222,83% 124,83% 138,49% 244,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...