Visa allt om Svela Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 4 158 5 549 7 081 7 433 6 831 5 931 6 323 6 731 7 787 8 107
Övrig omsättning 35 25 - - 125 122 - 43 20 40
Rörelseresultat (EBIT) 222 -67 185 599 374 307 -175 166 181 292
Resultat efter finansnetto 222 -68 184 597 371 304 -178 169 165 292
Årets resultat 163 3 118 447 259 147 56 174 145 106
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 19 32 45 30 38 0 29 251
Omsättningstillgångar 1 000 986 1 627 1 704 1 286 1 147 1 211 1 544 1 708 1 698
Tillgångar 1 000 986 1 646 1 736 1 331 1 177 1 249 1 544 1 737 1 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 458 395 593 776 477 369 222 416 492 597
Obeskattade reserver 0 0 99 99 101 96 0 277 379 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 541 591 954 861 752 713 1 027 851 866 909
Skulder och eget kapital 1 000 986 1 646 1 736 1 331 1 177 1 249 1 544 1 737 1 950
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 0 739
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 871 2 411 2 749 2 810 3 172 2 495
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 349 1 142 1 225 1 297 1 525 1 424
Utdelning till aktieägare 200 100 200 300 200 150 0 250 250 250
Omsättning 4 193 5 574 7 081 7 433 6 956 6 053 6 323 6 774 7 807 8 147
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 8 8 8 7 - 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 040 1 110 885 929 854 847 - 748 708 737
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 672 560 558 526 501 - 449 437 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 222 -58 198 611 384 315 -173 168 187 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,07% -21,64% -4,74% 8,81% 15,17% -6,20% -6,06% -13,56% -3,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,20% -6,80% 11,24% 34,50% 28,10% 26,17% -13,85% 11,20% 10,94% 14,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,34% -1,21% 2,61% 8,06% 5,48% 5,19% -2,74% 2,57% 2,44% 3,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,58% 82,97% 83,46% 86,01% 84,13% 83,70% 80,82% 80,64% 80,35% 77,29%
Rörelsekapital/omsättning 11,04% 7,12% 9,50% 11,34% 7,82% 7,32% 2,91% 10,30% 10,81% 9,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,80% 40,06% 40,72% 49,15% 41,76% 37,71% 17,77% 40,17% 44,41% 47,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,84% 166,84% 170,55% 197,91% 171,01% 160,87% 117,92% 181,43% 197,23% 186,80%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...