Visa allt om Frontkick AB
Visa allt om Frontkick AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 207 2 374 2 020 1 420 1 664 1 798 1 707 1 216 1 100 1 106
Övrig omsättning - - 68 9 8 - 1 8 13 5
Rörelseresultat (EBIT) 788 1 226 813 250 576 841 864 368 298 142
Resultat efter finansnetto 901 1 482 1 123 462 1 088 565 711 437 268 196
Årets resultat 867 937 642 258 612 154 312 341 166 190
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 975 4 213 3 733 2 934 2 876 1 432 2 153 505 1 453 30
Omsättningstillgångar 889 1 105 473 386 382 1 222 271 1 450 314 1 663
Tillgångar 5 864 5 318 4 207 3 320 3 258 2 654 2 425 1 955 1 767 1 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 106 3 529 2 749 2 263 2 155 1 686 1 660 1 480 1 329 1 262
Obeskattade reserver 1 326 1 547 1 277 987 864 599 369 144 154 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 432 241 181 71 239 369 396 330 284 275
Skulder och eget kapital 5 864 5 318 4 207 3 320 3 258 2 654 2 425 1 955 1 767 1 693
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 414 374 312 312 326 435
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 430 421 403 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 171 168 165 165 122 119 115 122 148
Utdelning till aktieägare 310 290 156 156 150 143 128 132 190 100
Omsättning 2 207 2 374 2 088 1 429 1 672 1 798 1 708 1 224 1 113 1 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 207 2 374 2 020 1 420 1 664 1 798 1 707 1 216 1 100 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 653 628 628 649 587 479 451 471 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 788 1 226 834 271 597 862 891 376 309 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,03% 17,52% 42,25% -14,66% -7,45% 5,33% 40,38% 10,55% -0,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,36% 27,87% 26,74% 13,95% 33,52% 39,49% 35,63% 22,35% 19,30% 11,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,82% 62,43% 55,69% 32,61% 65,62% 58,29% 50,62% 35,94% 31,00% 17,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 94,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,71% 36,39% 14,46% 22,18% 8,59% 47,44% -7,32% 92,11% 2,73% 125,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,66% 89,05% 89,02% 91,35% 85,69% 80,16% 79,67% 81,13% 81,49% 81,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,79% 458,51% 261,33% 543,66% 159,83% 331,17% 68,43% 439,39% 110,56% 604,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...