Visa allt om Söderåsens Mur- & Kakel Aktiebolag
Visa allt om Söderåsens Mur- & Kakel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 24 747 24 326 25 075 27 165 27 439 18 539 12 518 10 493 10 070 9 278
Övrig omsättning 12 - 168 - - - - 17 - -
Rörelseresultat (EBIT) 418 1 675 -738 -985 1 186 408 190 38 -315 86
Resultat efter finansnetto 368 1 609 -862 -1 079 1 141 389 173 -1 -360 63
Årets resultat 349 1 376 -862 -562 569 174 111 -13 -175 3
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 342 393 674 811 605 445 490 787 823
Omsättningstillgångar 4 372 4 651 3 694 6 651 7 217 3 413 2 447 2 103 1 670 1 975
Tillgångar 4 672 4 994 4 087 7 325 8 028 4 018 2 892 2 594 2 457 2 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 034 836 -540 322 944 375 221 110 123 298
Obeskattade reserver 0 140 0 0 517 184 34 0 0 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 747 788 1 487 1 568 1 408 661 563 642 503 459
Kortfristiga skulder 2 890 3 230 3 140 5 435 5 159 2 798 2 074 1 841 1 831 1 854
Skulder och eget kapital 4 672 4 994 4 087 7 325 8 028 4 018 2 892 2 594 2 457 2 798
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 672 588 616 550 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 201 4 769 6 750 9 970 9 220 5 940 4 045 3 328 2 825 2 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 476 1 740 2 743 3 744 3 417 2 273 1 660 1 393 1 203 1 438
Utdelning till aktieägare 300 150 0 0 60 0 0 0 0 0
Omsättning 24 759 24 326 25 243 27 165 27 439 18 539 12 518 10 510 10 070 9 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 14 20 27 27 20 17 15 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 375 1 738 1 254 1 006 1 016 927 736 700 775 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 475 491 528 483 461 384 372 363 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 474 1 826 -597 -816 1 373 539 284 132 -214 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,73% -2,99% -7,69% -1,00% 48,01% 48,10% 19,30% 4,20% 8,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,95% 33,54% -18,06% -13,45% 14,77% 10,18% 6,57% 1,73% -12,62% 3,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,69% 6,89% -2,94% -3,63% 4,32% 2,21% 1,52% 0,43% -3,08% 0,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,30% 50,15% 34,61% 44,92% 82,66% 84,97% 63,09% 70,69% 63,68% 74,13%
Rörelsekapital/omsättning 5,99% 5,84% 2,21% 4,48% 7,50% 3,32% 2,98% 2,50% -1,60% 1,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,13% 18,93% -13,21% 4,40% 16,51% 12,71% 8,51% 4,24% 5,01% 15,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,28% 133,47% 103,92% 88,63% 115,29% 118,73% 99,47% 109,89% 76,62% 92,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...