Visa allt om Wallins Åkeri i Lummelunda Aktiebolag
Visa allt om Wallins Åkeri i Lummelunda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 845 9 046 8 414 7 934 8 516 9 141 9 372 8 615 8 385 6 915
Övrig omsättning 728 - 19 5 - - 40 18 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 220 805 109 -95 -168 840 1 527 1 622 1 972 1 392
Resultat efter finansnetto 2 161 851 35 -203 -317 695 1 424 1 534 1 785 1 297
Årets resultat 318 301 101 113 93 756 1 041 882 699 301
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 742 7 297 8 352 9 248 10 333 8 383 9 274 5 830 6 911 3 151
Omsättningstillgångar 3 302 3 260 2 301 2 479 2 384 3 970 3 863 4 264 3 672 3 063
Tillgångar 19 045 10 556 10 653 11 727 12 717 12 353 13 138 10 095 10 583 6 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 694 5 376 5 075 4 974 4 861 4 768 4 138 3 217 2 435 1 825
Obeskattade reserver 4 480 2 690 2 225 2 325 2 676 3 126 3 451 3 451 3 116 2 300
Avsättningar (tkr) 0 0 1 449 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 448 729 0 2 302 3 418 2 793 3 637 1 775 2 470 674
Kortfristiga skulder 2 423 1 761 1 903 2 126 1 762 1 667 1 911 1 651 2 562 1 415
Skulder och eget kapital 19 045 10 556 10 653 11 727 12 717 12 353 13 138 10 095 10 583 6 214
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 000 1 052 1 110 1 082 1 022 784 837 837 854
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 517 1 373 1 442 1 436 1 239 1 150 984 788 641
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 974 983 936 932 928 769 735 695 668
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 120 100 0
Omsättning 12 573 9 046 8 433 7 939 8 516 9 141 9 412 8 633 8 393 6 915
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 8 7 7 7 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 316 1 005 1 052 992 1 217 1 306 1 339 1 723 2 096 1 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 368 430 430 469 459 388 515 583 547
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 860 1 936 1 296 1 070 902 1 772 2 941 2 831 3 017 2 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,94% 7,51% 6,05% -6,83% -6,84% -2,46% 8,79% 2,74% 21,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,18% 8,54% 1,25% -0,45% -0,90% 7,22% 11,99% 16,17% 18,83% 22,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,59% 9,96% 1,58% -0,67% -1,34% 9,76% 16,81% 18,94% 23,77% 20,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,08% 98,14% 97,18% 97,84% 97,13% 97,81% 98,77% 98,67% 99,12% 99,73%
Rörelsekapital/omsättning 7,42% 16,57% 4,73% 4,45% 7,30% 25,19% 20,83% 30,33% 13,24% 23,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,25% 70,81% 63,93% 57,88% 53,73% 57,25% 50,86% 57,06% 44,21% 56,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,47% 181,89% 119,18% 112,89% 130,53% 235,99% 202,15% 258,27% 143,33% 216,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...