Visa allt om Nya Plåt i Halmstad Aktiebolag
Visa allt om Nya Plåt i Halmstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 27 317 26 364 24 203 21 951 23 525 21 765 17 733 18 502 27 708 23 746
Övrig omsättning 306 81 131 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 663 1 817 2 234 920 1 352 691 134 40 1 732 2 105
Resultat efter finansnetto 1 590 1 726 2 106 732 1 173 629 101 15 1 751 2 057
Årets resultat 872 1 001 1 639 566 599 456 63 3 2 043 1 083
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 941 3 708 3 957 4 520 5 248 1 540 510 700 437 502
Omsättningstillgångar 9 556 7 556 6 760 5 472 4 957 4 115 3 934 3 735 7 114 6 502
Tillgångar 13 497 11 263 10 717 9 992 10 205 5 655 4 443 4 436 7 551 7 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 608 3 736 2 735 1 659 1 093 1 494 1 338 1 275 3 273 1 980
Obeskattade reserver 1 134 756 320 320 320 0 0 0 0 1 139
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 630 2 438 3 194 0 5 405 1 780 0 0 310 422
Kortfristiga skulder 5 125 4 333 4 468 8 014 3 387 2 382 3 105 3 160 3 968 3 464
Skulder och eget kapital 13 497 11 263 10 717 9 992 10 205 5 655 4 443 4 436 7 551 7 005
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 6 514 353 330 393 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 7 053 6 346 6 480 0 5 187 4 238 4 255 6 948 5 917
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 2 714 2 227 2 301 2 247 1 963 1 680 1 898 2 597 2 197
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 300 0 2 000 750
Omsättning 27 623 26 445 24 334 21 951 23 525 21 765 17 733 18 502 27 708 23 746
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 22 21 21 21 19 17 16 21 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 242 1 198 1 153 1 045 1 120 1 146 1 043 1 156 1 319 1 187
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 454 416 416 415 393 370 409 455 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 402 2 505 2 993 1 648 1 892 969 432 245 1 928 2 275
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,61% 8,93% 10,26% -6,69% 8,09% 22,74% -4,16% -33,23% 16,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,32% 16,13% 20,85% 9,22% 13,25% 12,22% 3,02% 0,97% 23,60% 30,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,09% 6,89% 9,23% 4,20% 5,75% 3,17% 0,76% 0,23% 6,43% 8,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,77% 64,87% 67,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,67% 24,78% 23,59%
Rörelsekapital/omsättning 16,22% 12,23% 9,47% -11,58% 6,67% 7,96% 4,67% 3,11% 11,35% 12,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,69% 38,41% 27,85% 19,10% 13,02% 26,42% 30,11% 28,74% 43,35% 39,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,71% 144,38% 126,95% 55,93% 118,72% 137,03% 104,12% 87,94% 143,07% 153,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...