Visa allt om Parmesan i Ystad AB
Visa allt om Parmesan i Ystad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 630 839 787 771 694 730 753 820 811 703
Övrig omsättning 18 42 42 42 42 39 30 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -29 45 18 15 121 59 -25 -27 30 41
Resultat efter finansnetto -31 45 16 13 122 55 -32 -33 22 38
Årets resultat 2 20 8 14 75 21 -24 0 4 6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 199 263 39 22 43 64 86 107 80
Omsättningstillgångar 292 289 223 428 330 227 201 227 260 205
Tillgångar 302 489 486 467 352 271 265 312 367 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 218 197 189 176 101 80 104 124 120
Obeskattade reserver 41 75 56 51 56 35 0 8 41 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 10 71 64 29
Kortfristiga skulder 41 196 233 227 121 135 175 130 138 112
Skulder och eget kapital 302 489 486 467 352 271 265 312 367 285
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 120 45 54 53 102
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 334 328 358 201 170 157 155 153 129
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 96 94 87 99 101 111 106 113 85
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 648 881 829 813 736 769 783 820 812 703
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 630 420 394 386 347 365 377 410 406 352
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 373 232 215 240 163 208 169 160 161 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 109 73 37 142 80 -4 -6 47 54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,91% 6,61% 2,08% 11,10% -4,93% -3,05% -8,17% 1,11% 15,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,27% 9,61% 3,70% 3,43% 35,80% 22,14% -9,43% -8,65% 8,17% 14,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,44% 5,60% 2,29% 2,08% 18,16% 8,22% -3,32% -3,29% 3,70% 5,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 95,17% 91,57% 100,00% 92,74% 89,77% 88,29% 88,16% 88,90%
Rörelsekapital/omsättning 39,84% 11,08% -1,27% 26,07% 30,12% 12,60% 3,45% 11,83% 15,04% 13,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,44% 56,54% 49,52% 48,99% 61,72% 46,79% 30,19% 35,22% 41,83% 48,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 712,20% 147,45% 95,71% 177,53% 252,07% 149,63% 92,00% 152,31% 168,12% 160,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...