Visa allt om AV Produktions Scandinavia AB
Visa allt om AV Produktions Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 266 882 1 002 909 1 605 1 031 995 958 744 854
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 228 -67 66 -35 449 138 159 58 -10 127
Resultat efter finansnetto 228 -60 76 -21 452 138 160 67 1 133
Årets resultat 133 -7 46 -7 251 77 88 36 1 96
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 15 69 122 176 161 22 37 60 56
Omsättningstillgångar 785 525 514 576 598 368 361 287 411 572
Tillgångar 785 540 582 698 774 529 383 325 471 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 273 280 334 441 290 213 205 289 379
Obeskattade reserver 211 153 206 189 203 91 57 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 167 113 94 175 130 148 113 103 182 249
Skulder och eget kapital 785 540 582 698 774 529 383 325 471 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 352 - - - 300 309 245 293 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 349 0 360 363 339 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 113 117 125 126 120 107 110 91 99 95
Utdelning till aktieägare 159 0 0 100 100 100 0 0 120 91
Omsättning 1 266 882 1 002 909 1 605 1 031 995 958 744 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 266 882 1 002 909 1 605 1 031 995 958 744 854
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 470 485 489 459 407 419 336 367 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 243 -13 120 19 503 192 175 80 18 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,54% -11,98% 10,23% -43,36% 55,67% 3,62% 3,86% 28,76% -12,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,17% -11,11% 13,06% -3,01% 58,40% 26,09% 42,04% 21,23% 0,21% 21,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,09% -6,80% 7,58% -2,31% 28,16% 13,39% 16,18% 7,20% 0,13% 15,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,83% 80,16% 77,15% 76,24% 70,90% 71,19% 72,86% 60,13% 73,66% 90,75%
Rörelsekapital/omsättning 48,82% 46,71% 41,92% 44,11% 29,16% 21,34% 24,92% 19,21% 30,78% 37,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,56% 72,66% 75,72% 67,81% 76,31% 67,50% 66,58% 66,84% 61,36% 60,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 470,06% 464,60% 546,81% 329,14% 460,00% 248,65% 319,47% 278,64% 225,82% 229,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...