Visa allt om Kenneth Jansson Frakt Aktiebolag
Visa allt om Kenneth Jansson Frakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 25 157 25 687 22 796 21 627 21 036 20 885 21 432 14 665 14 317 13 854
Övrig omsättning 116 91 112 90 105 102 287 467 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 393 2 234 3 651 2 574 1 907 1 195 4 020 1 878 1 068 724
Resultat efter finansnetto 3 348 2 201 3 609 2 521 1 837 1 165 4 002 1 848 1 053 579
Årets resultat 2 510 2 576 2 350 1 503 1 205 1 001 2 227 1 060 563 302
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 798 4 508 2 689 3 232 3 734 3 334 2 607 2 627 1 561 1 789
Omsättningstillgångar 9 184 8 986 9 734 8 258 6 673 5 930 7 870 5 413 4 638 4 100
Tillgångar 13 982 13 494 12 423 11 490 10 407 9 264 10 477 8 039 6 199 5 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 998 2 987 2 911 2 562 2 308 2 103 3 102 1 875 1 465 1 402
Obeskattade reserver 2 580 2 080 3 450 2 957 2 377 2 039 2 263 1 306 920 656
Avsättningar (tkr) 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 961 1 786 1 497 1 551 1 998 1 581 1 056 1 324 1 610 1 870
Kortfristiga skulder 4 943 5 140 4 564 4 421 3 724 3 541 4 055 3 533 2 205 1 961
Skulder och eget kapital 13 982 13 494 12 423 11 490 10 407 9 264 10 477 8 039 6 199 5 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 92 684 480 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 242 7 020 6 472 6 135 6 348 6 078 4 881 4 641 4 697
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 404 2 216 2 075 1 993 2 256 2 226 1 846 2 111 2 075
Utdelning till aktieägare 2 500 2 500 2 500 2 000 1 250 1 000 2 000 1 000 650 500
Omsättning 25 273 25 778 22 908 21 717 21 141 20 987 21 719 15 132 14 317 13 854
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 23 22 19 18 18 19 21 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 144 1 117 1 036 1 138 1 169 1 160 1 128 698 754 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 493 424 458 454 478 485 356 381 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 776 3 649 4 894 3 896 3 202 2 155 4 965 2 944 1 915 1 644
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,06% 12,68% 5,41% 2,81% 0,72% -2,55% 46,14% 2,43% 3,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,30% 16,70% 29,69% 22,73% 18,62% 13,45% 38,65% 23,70% 18,83% 12,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,50% 8,77% 16,18% 12,08% 9,21% 5,97% 18,89% 12,99% 8,15% 5,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,08% 59,27% 63,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,86% 14,97% 22,68% 17,74% 14,02% 11,44% 17,80% 12,82% 16,99% 15,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,83% 34,16% 45,09% 42,37% 39,01% 38,92% 45,53% 35,30% 34,32% 31,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,80% 174,82% 213,28% 186,79% 179,19% 167,47% 194,08% 153,21% 210,34% 209,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...