Visa allt om Speranza BD AB
Visa allt om Speranza BD AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 106 1 252 1 072 691 1 200 1 004 657 945 1 272 1 205
Övrig omsättning - 189 893 100 96 201 128 51 - 57
Rörelseresultat (EBIT) -51 127 283 -772 105 -118 -666 -176 -71 -31
Resultat efter finansnetto 918 2 868 2 230 21 232 2 748 8 888 2 668 2 904 6 000 1 805
Årets resultat 801 2 682 1 859 21 232 2 748 9 300 2 856 2 904 6 007 2 342
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 098 14 672 21 219 29 648 15 168 9 954 12 984 11 839 10 986 4 016
Omsättningstillgångar 25 015 24 386 18 079 20 260 14 099 16 844 6 923 6 744 5 174 1 823
Tillgångar 36 114 39 059 39 298 49 908 29 267 26 798 19 906 18 583 16 160 5 839
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 865 34 063 34 381 42 423 21 191 21 443 13 742 12 887 9 983 3 976
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 412 600 600 608
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 4 000 4 000 6 430 7 304 4 300 4 800 4 600 4 900 675
Kortfristiga skulder 249 995 917 1 056 772 1 056 952 497 677 580
Skulder och eget kapital 36 114 39 059 39 298 49 908 29 267 26 798 19 906 18 583 16 160 5 839
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 580 675 0 0 520 480 560 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 550 521 0 0 36 54 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 269 348 257 249 216 157 205 270 245
Utdelning till aktieägare 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 106 1 441 1 965 791 1 296 1 205 785 996 1 272 1 262
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 106 1 252 1 072 691 1 200 1 004 657 473 636 603
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 822 879 1 029 832 774 739 638 402 523 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 147 301 -704 165 -63 -210 -108 -58 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,66% 16,79% 55,14% -42,42% 19,52% 52,82% -30,48% -25,71% 5,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,98% 7,94% 6,61% 43,48% 10,78% 34,11% 14,45% 17,26% 37,38% 31,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 97,29% 247,84% 242,35% 3 140,67% 262,83% 910,36% 437,75% 339,37% 474,84% 154,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 239,24% 1 868,29% 1 600,93% 2 779,16% 1 110,58% 1 572,51% 908,83% 661,06% 353,54% 103,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,23% 87,21% 87,49% 85,00% 72,41% 80,02% 70,56% 71,67% 64,45% 75,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10 046,18% 2 450,85% 1 971,54% 1 918,56% 1 826,30% 1 595,08% 727,21% 1 356,94% 764,25% 314,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...