Visa allt om Per Scherdin Bygg & Inredning AB
Visa allt om Per Scherdin Bygg & Inredning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 612 3 095 2 264 1 488 708 1 12 182 560 502
Övrig omsättning - 550 12 48 32 - 6 95 13 49
Rörelseresultat (EBIT) 3 352 2 474 1 003 343 207 -97 -31 16 43 226
Resultat efter finansnetto 3 344 2 473 1 003 353 216 -83 136 166 27 225
Årets resultat 1 967 1 453 579 203 166 -83 136 299 47 118
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 261 0 0 0 0 0 0 459 992 1 006
Omsättningstillgångar 5 757 5 020 2 635 1 608 1 336 988 1 026 666 517 610
Tillgångar 8 017 5 020 2 635 1 608 1 336 988 1 026 1 125 1 509 1 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 099 3 132 1 679 1 300 1 097 931 1 014 928 729 782
Obeskattade reserver 1 794 974 374 118 28 0 0 0 188 233
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 220 300
Kortfristiga skulder 1 123 914 581 190 211 57 12 197 372 301
Skulder och eget kapital 8 017 5 020 2 635 1 608 1 336 988 1 026 1 125 1 509 1 616
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 20 0 50 175 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 441 524 393 44 0 0 0 0 42
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 220 234 152 23 11 0 38 107 35
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 50 100 100
Omsättning 4 612 3 645 2 276 1 536 740 1 18 277 573 551
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 612 3 095 2 264 496 708 1 - 182 560 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 817 671 769 182 66 46 - 90 287 80
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 356 2 474 1 015 343 207 -97 -31 22 57 233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 49,01% 36,70% 52,15% 110,17% 70 700,00% -91,67% -93,41% -67,50% 11,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,81% 49,28% 38,06% 22,01% 16,17% -8,40% 13,35% 15,56% 3,64% 14,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 72,68% 79,94% 44,30% 23,79% 30,51% -8 300,00% 1 141,67% 96,15% 9,82% 46,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,96% 93,02% 90,90% 64,92% 64,41% 100,00% 0,00% 96,70% 97,14% 91,83%
Rörelsekapital/omsättning 100,48% 132,67% 90,72% 95,30% 158,90% 93 100,00% 8 450,00% 257,69% 25,89% 61,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,06% 77,52% 74,79% 86,57% 83,66% 94,23% 98,83% 82,49% 57,28% 58,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 512,64% 549,23% 453,53% 807,37% 633,18% 1 733,33% 8 550,00% 338,07% 138,98% 202,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...