Visa allt om Casall Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 313 879 390 228 345 348 315 489 341 954 303 710 298 340 279 662 272 713 281 693
Övrig omsättning 528 440 365 961 1 839 464 326 34 17 294
Rörelseresultat (EBIT) 2 747 31 834 26 991 6 817 8 367 11 265 10 148 12 007 4 627 19 962
Resultat efter finansnetto 2 478 30 449 26 962 6 558 8 101 10 725 9 653 11 586 4 151 19 524
Årets resultat 1 741 23 944 20 957 4 879 5 903 7 880 7 355 8 517 3 081 14 989
Balansräkningar (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 190 10 076 8 426 9 545 9 982 12 328 14 510 11 171 8 447 5 704
Omsättningstillgångar 156 693 213 080 186 691 129 584 137 899 144 664 125 110 133 470 119 021 124 370
Tillgångar 165 884 223 155 195 117 139 128 147 881 156 991 139 620 144 640 127 469 130 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 934 96 019 78 479 57 497 57 532 59 409 60 873 63 175 56 171 59 589
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 4 746 5 337 4 728 3 785 4 550 4 884 5 068 5 072 4 975 4 938
Långfristiga skulder 0 40 141 23 616 8 123 27 082 30 530 15 368 15 269 6 972 6 896
Kortfristiga skulder 70 204 81 659 88 295 69 724 58 717 62 167 58 311 61 124 59 352 58 651
Skulder och eget kapital 165 884 223 155 195 117 139 128 147 881 156 991 139 620 144 640 127 469 130 074
Löner & utdelning (tkr)
2023-09
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 3 910 4 006 3 931 2 798 3 699 3 663 3 934 3 038 2 531 2 269
Varav tantiem till styrelse & VD 223 1 290 1 270 134 289 319 300 215 49 246
Löner till övriga anställda 36 672 38 004 37 331 38 677 39 842 33 386 30 449 27 671 26 282 27 146
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 580 18 038 16 393 14 838 17 745 15 756 14 185 12 959 15 603 9 068
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 314 407 390 668 345 713 316 450 343 793 304 174 298 666 279 696 272 730 281 987
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 66 68 76 69 68 68 63 62 63
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 685 5 913 5 079 4 151 4 956 4 466 4 387 4 439 4 399 4 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 908 985 885 740 947 858 805 756 776 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 666 35 533 30 586 10 966 12 320 14 942 13 553 14 829 7 378 21 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,57% 13,00% 9,46% -7,74% 12,59% 1,80% 6,68% 2,55% -3,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,82% 14,30% 14,01% 5,13% 5,79% 7,21% 7,31% 8,34% 3,68% 15,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,96% 8,17% 7,92% 2,26% 2,50% 3,73% 3,42% 4,31% 1,72% 7,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,76% 38,55% 38,12% 34,74% 36,68% 38,67% 37,36% 36,97% 35,26% 36,82%
Rörelsekapital/omsättning 27,55% 33,68% 28,49% 18,97% 23,16% 27,16% 22,39% 25,87% 21,88% 23,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,82% 43,03% 40,22% 41,33% 38,90% 37,84% 43,60% 43,68% 44,07% 45,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,36% 124,73% 88,82% 92,11% 126,49% 125,10% 110,90% 115,87% 114,40% 123,39%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 13 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 7 281 5 258 3 524 3 126 3 389 3 014 2 966 2 681 2 743 2 747
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 342 1 115 1 252 37 678 241 91 -5 -292 129
Resultat efter finansnetto 3 565 13 063 16 875 -101 8 065 9 162 9 458 6 781 2 226 7 104
Årets resultat 3 408 12 422 16 428 -5 7 860 9 141 9 454 7 008 2 623 7 094
Balansräkningar (tkr)
2023-09 2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 125 14 157 12 727 12 727 12 727 12 727 12 727 12 727 7 680 7 680
Omsättningstillgångar 22 596 56 092 31 927 3 553 28 652 31 245 14 684 14 894 9 317 11 703
Tillgångar 37 720 70 249 44 654 16 280 41 379 43 972 27 411 27 621 16 997 19 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 753 28 345 22 922 6 494 11 299 11 167 11 682 11 880 6 421 10 248
Obeskattade reserver 827 780 250 0 100 0 0 0 232 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 38 017 20 647 3 915 23 280 26 156 9 780 12 529 3 808 6 896
Kortfristiga skulder 12 141 3 107 835 5 871 6 700 6 648 5 949 3 213 6 537 2 008
Skulder och eget kapital 37 720 70 249 44 654 16 280 41 379 43 972 27 411 27 621 16 997 19 383
Löner & utdelning (tkr)
2023-09
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 763 881 952 1 146 1 020 1 115 1 000 0 988 912
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 329 385 544 596 586 563 553 509 491 482
Utdelning till aktieägare 0 7 000 0 0 4 800 0 7 000 7 000 1 549 5 014
Omsättning 7 281 5 258 3 524 3 126 3 389 3 014 2 966 2 681 2 743 2 747
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 281 5 258 3 524 3 126 3 389 3 014 2 966 2 681 2 743 2 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 154 1 367 1 541 1 871 1 713 1 733 1 665 1 480 1 596 1 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 723 1 194 1 252 37 678 241 91 -5 -292 129
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,47% 49,21% 12,73% -7,76% 12,44% 1,62% 10,63% -2,26% -0,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,41% 19,53% 38,22% 2,08% 20,48% 21,69% 35,72% 25,80% 14,65% 37,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,13% 260,94% 484,34% 10,84% 250,01% 316,49% 330,07% 265,83% 90,78% 267,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 143,59% 1 007,70% 882,29% -74,15% 647,74% 816,09% 294,50% 435,70% 101,35% 352,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,33% 41,22% 51,77% 39,89% 27,49% 25,40% 42,62% 43,01% 38,84% 53,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,11% 1 805,34% 3 823,59% 60,52% 427,64% 469,99% 246,83% 463,55% 142,53% 582,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!