Visa allt om Team Wåhlin Värme & VVS AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 35 565 32 662 35 144 33 505 30 459 26 894 26 543 30 229 34 375 41 730
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 919 605 726 737 1 278 23 147 662 1 025 1 408
Resultat efter finansnetto 1 701 386 504 497 1 053 -32 48 535 881 1 255
Årets resultat 940 298 479 548 533 69 7 357 535 719
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 626 10 727 11 122 11 487 11 497 8 221 5 364 4 769 4 834 4 499
Omsättningstillgångar 6 934 5 888 6 703 7 186 6 268 6 786 5 627 5 865 6 545 8 211
Tillgångar 17 560 16 615 17 825 18 672 17 765 15 008 10 991 10 634 11 379 12 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 820 2 180 2 182 2 004 2 056 1 874 2 105 2 397 2 540 2 505
Obeskattade reserver 1 483 1 007 1 031 1 173 1 394 1 040 1 173 1 162 1 137 995
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 769 9 108 9 538 10 017 9 705 6 275 3 622 3 177 3 493 3 305
Kortfristiga skulder 4 487 4 319 5 074 5 479 4 611 5 820 4 091 3 897 4 209 5 906
Skulder och eget kapital 17 560 16 615 17 825 18 672 17 765 15 008 10 991 10 634 11 379 12 711
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 857
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 555 6 255 5 976 5 775 6 154 6 670
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 548 2 362 2 480 2 514 2 637 3 178
Utdelning till aktieägare 500 300 300 300 600 150 0 0 500 500
Omsättning 35 565 32 662 35 144 33 505 30 459 26 894 26 543 30 229 34 375 41 730
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 14 15 17 17 14 15 17 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 233 2 333 2 343 1 971 1 792 1 921 1 770 1 778 2 022 2 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 877 716 703 210 571 650 603 516 549 676
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 334 1 042 1 116 11 206 1 829 525 599 914 1 245 1 701
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,89% -7,06% 4,89% 10,00% 13,26% 1,32% -12,19% -12,06% -17,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,93% 3,67% 4,12% 4,00% 7,21% 0,55% 1,48% 6,35% 9,18% 11,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,40% 1,86% 2,09% 2,23% 4,21% 0,31% 0,61% 2,23% 3,04% 3,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,93% 45,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42,14% 42,18%
Rörelsekapital/omsättning 6,88% 4,80% 4,64% 5,09% 5,44% 3,59% 5,79% 6,51% 6,80% 5,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,65% 17,85% 16,75% 15,63% 17,69% 17,89% 27,48% 30,59% 29,69% 25,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,79% 117,74% 125,50% 121,88% 124,64% 107,53% 125,69% 137,44% 145,76% 124,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...