Visa allt om Din Försäkringsbyrå, Conny Sjösten AB
Visa allt om Din Försäkringsbyrå, Conny Sjösten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 274 2 175 2 193 1 920 1 363 1 436 1 233 1 430 1 196 927
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 954 708 738 426 6 424 559 261 127 109
Resultat efter finansnetto 962 709 749 436 11 429 559 263 130 107
Årets resultat 693 409 448 239 4 219 305 189 93 69
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 822 164 266 368 392 493 58 27 40 23
Omsättningstillgångar 1 694 2 322 1 832 1 173 879 727 825 648 341 234
Tillgångar 2 516 2 486 2 099 1 541 1 271 1 220 883 675 381 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 440 997 900 703 689 685 466 321 213 200
Obeskattade reserver 800 729 549 379 272 271 143 4 6 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 276 760 649 460 311 264 274 350 163 49
Skulder och eget kapital 2 516 2 486 2 099 1 541 1 271 1 220 883 675 381 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 374 218 512 495 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 737 769 729 827 718 281 156 185 79 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 205 252 288 255 207 114 213 170 109
Utdelning till aktieägare 0 0 125 125 0 0 0 160 80 80
Omsättning 2 274 2 175 2 193 1 920 1 363 1 436 1 233 1 430 1 196 927
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 137 1 088 1 097 960 682 718 617 715 1 196 927
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 440 479 495 559 487 402 209 458 746 519
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 054 809 839 517 102 434 569 274 144 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,55% -0,82% 14,22% 40,87% -5,08% 16,46% -13,78% 19,57% 29,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,20% 28,56% 35,68% 28,36% 1,34% 35,25% 63,31% 39,11% 34,38% 42,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,26% 32,64% 34,15% 22,76% 1,25% 29,94% 45,34% 18,46% 10,95% 11,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,36% 71,82% 53,94% 37,14% 41,67% 32,24% 44,69% 20,84% 14,88% 19,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,03% 62,98% 63,28% 63,75% 69,98% 72,52% 64,71% 47,98% 57,04% 80,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 613,77% 305,53% 282,28% 255,00% 282,64% 275,38% 301,09% 185,14% 209,20% 477,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...