Visa allt om Seeburger Svenska AB
Visa allt om Seeburger Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 496 33 680 30 034 40 315 40 821 43 907 43 566 24 353 17 637 16 281
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 650 7 763 2 249 -1 499 2 891 204 5 663 352 -1 816 904
Resultat efter finansnetto 3 641 7 761 2 235 -1 448 2 979 206 5 663 351 -1 741 949
Årets resultat 2 051 4 547 1 434 -739 1 613 93 4 389 351 -1 741 633
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 12 23 41 58 49 79 62 97
Omsättningstillgångar 19 464 31 351 12 362 32 112 22 656 23 225 19 086 17 168 11 416 9 083
Tillgångar 19 464 31 354 12 374 32 135 22 696 23 283 19 135 17 247 11 478 9 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 683 11 132 6 584 5 150 5 889 4 277 6 345 1 955 1 604 3 345
Obeskattade reserver 3 339 2 382 482 0 709 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 442 17 841 5 307 26 984 16 098 19 007 12 790 15 291 9 874 5 834
Skulder och eget kapital 19 464 31 354 12 374 32 135 22 696 23 283 19 135 17 247 11 478 9 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 4 163 2 848 2 092 3 852 2 580 1 929 2 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 9 443 10 926 9 644 9 156 10 486 8 253 5 354 4 445 3 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 4 097 5 001 1 129 5 130 5 156 4 863 3 465 2 672 2 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 250 0 0 0
Omsättning 47 496 33 680 30 034 40 315 40 821 43 907 43 566 24 353 17 637 16 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 15 17 19 16 15 13 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 639 2 245 1 767 2 122 2 551 2 927 3 351 2 435 1 960 2 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 960 918 953 1 058 1 086 1 207 1 319 1 150 1 005 977
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 653 7 772 2 259 -1 481 2 909 233 5 693 385 -1 781 939
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,02% 12,14% -25,50% -1,24% -7,03% 0,78% 78,89% 38,08% 8,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,75% 24,78% 18,34% -4,50% 13,13% 0,88% 29,59% 2,06% -15,18% 10,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 23,06% 7,56% -3,59% 7,30% 0,47% 13,00% 1,46% -9,88% 5,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 73,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,50%
Rörelsekapital/omsättning 25,31% 40,11% 23,49% 12,72% 16,07% 9,61% 14,45% 7,71% 8,74% 19,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,99% 41,43% 56,25% 16,03% 28,25% 18,37% 33,16% 11,34% 13,97% 36,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 261,54% 175,72% 232,94% 119,00% 140,74% 122,19% 149,23% 112,28% 115,62% 155,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...