Visa allt om Nieuwenhuizen Undertak System AB
Visa allt om Nieuwenhuizen Undertak System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 971 9 991 11 444 8 509 9 874 8 183 8 829 8 527 9 227 8 840
Övrig omsättning - - 11 3 21 49 23 258 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 362 528 896 78 992 425 886 293 -147 380
Resultat efter finansnetto 279 412 747 -92 798 208 681 91 -239 311
Årets resultat 765 250 422 4 448 214 189 91 -132 205
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 856 1 966 2 127 2 297 2 486 2 693 3 082 3 503 3 932 1 114
Omsättningstillgångar 1 673 2 327 2 145 1 646 2 267 1 690 1 923 1 069 1 202 1 097
Tillgångar 3 529 4 292 4 271 3 943 4 754 4 383 5 005 4 572 5 133 2 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 023 558 708 436 582 484 420 276 186 318
Obeskattade reserver 0 704 618 419 520 335 422 0 0 106
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 873 1 072 1 271 1 469 1 668 1 910 2 139 2 509 2 595 455
Kortfristiga skulder 1 633 1 958 1 675 1 619 1 983 1 654 2 024 1 787 2 353 1 332
Skulder och eget kapital 3 529 4 292 4 271 3 943 4 754 4 383 5 005 4 572 5 133 2 211
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 525 480 465 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 028 1 425 1 080 1 041 710 266 287 477 380
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 368 499 385 387 314 330 339 458 420
Utdelning till aktieägare 900 300 400 150 150 0 100 25 0 0
Omsättning 7 971 9 991 11 455 8 512 9 895 8 232 8 852 8 785 9 249 8 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 657 3 330 2 861 2 836 3 291 4 092 2 943 2 842 3 076 2 947
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 414 425 483 494 476 517 374 370 470 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 497 689 1 067 267 1 198 815 1 306 722 159 646
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,22% -12,70% 34,49% -13,82% 20,66% -7,32% 3,54% -7,59% 4,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,29% 12,30% 20,98% 2,00% 20,93% 9,74% 17,70% 6,41% -2,51% 17,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,55% 5,28% 7,83% 0,93% 10,08% 5,22% 10,04% 3,44% -1,40% 4,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,39% 32,82% 37,96% 34,63% 38,02% 37,54% 37,42% 30,48% 30,10% 33,64%
Rörelsekapital/omsättning 0,50% 3,69% 4,11% 0,32% 2,88% 0,44% -1,14% -8,42% -12,47% -2,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,99% 25,79% 27,86% 19,35% 20,30% 16,68% 14,61% 6,04% 3,62% 17,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,81% 87,13% 97,31% 74,80% 87,49% 77,33% 66,80% 32,23% 34,72% 63,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...