Visa allt om Swedmed AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 790 823 1 649 1 413 1 187 1 422 2 180 1 518 4 388 4 796
Övrig omsättning 0 2 431 0 0 0 1 914 0 81 10 55
Rörelseresultat (EBIT) 179 2 068 -1 108 -200 279 1 462 1 079 -444 658 -237
Resultat efter finansnetto 179 2 044 -1 155 759 1 237 1 375 1 005 -533 538 -339
Årets resultat 137 1 540 -825 1 006 1 183 809 608 -268 63 26
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 960 7 960 11 966 12 041 12 116 12 191 12 266 10 341 10 358 9 050
Omsättningstillgångar 448 306 165 436 608 650 -152 137 738 937
Tillgångar 8 408 8 266 12 131 12 477 12 724 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 548 6 411 6 372 7 196 6 190 5 007 4 198 3 591 3 859 3 795
Obeskattade reserver 300 300 0 330 600 600 270 0 265 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 665 3 551 3 616 3 857 4 140 2 688 2 731 2 779
Kortfristiga skulder 1 559 1 555 2 094 1 399 2 318 3 377 3 506 4 200 4 242 3 413
Skulder och eget kapital 8 408 8 266 12 131 12 477 12 724 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 731
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 536 556 570 1 075 1 014
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 226 231 209 199 566
Utdelning till aktieägare 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 790 3 254 1 649 1 413 1 187 3 336 2 180 1 599 4 398 4 851
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 3 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 790 412 825 707 594 711 1 090 759 1 463 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 322 377 337 264 387 421 382 552 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 179 2 068 -1 033 -125 354 1 537 1 154 -335 809 -86
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,01% -50,09% 16,70% 19,04% -16,53% -34,77% 43,61% -65,41% -8,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,13% 25,02% -9,13% 6,41% 10,05% 11,39% 8,91% -4,24% 5,95% -2,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,66% 251,28% -67,19% 56,62% 107,75% 102,81% 49,50% -29,25% 15,04% -4,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 99,22% 99,93% 99,86% 98,52%
Rörelsekapital/omsättning -140,63% -151,76% -116,98% -68,15% -144,06% -191,77% -167,80% -267,65% -79,85% -51,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,66% 80,39% 52,53% 59,74% 52,33% 42,64% 36,39% 34,27% 36,54% 38,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 28,74% 19,68% 7,88% 31,17% 26,23% 19,25% -4,34% 3,26% 17,40% 27,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!