Visa allt om Swedmed AB
Visa allt om Swedmed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 187 1 422 2 180 1 518 4 388 4 796 12 162 10 395 4 195 4 921
Övrig omsättning - 1 914 - 81 10 55 107 7 71 109
Rörelseresultat (EBIT) 279 1 462 1 079 -444 658 -237 161 358 1 396 1 648
Resultat efter finansnetto 1 237 1 375 1 005 -533 538 -339 65 198 1 210 1 418
Årets resultat 1 183 809 608 -268 63 26 162 171 638 1 015
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 116 12 191 12 266 10 341 10 358 9 050 7 902 7 656 7 457 7 138
Omsättningstillgångar 608 650 -152 137 738 937 2 547 2 607 917 1 546
Tillgångar 12 724 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987 10 449 10 263 8 373 8 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 190 5 007 4 198 3 591 3 859 3 795 3 769 3 607 3 436 3 298
Obeskattade reserver 600 600 270 0 265 0 391 557 593 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 616 3 857 4 140 2 688 2 731 2 779 2 827 2 878 2 931 3 011
Kortfristiga skulder 2 318 3 377 3 506 4 200 4 242 3 413 3 462 3 220 1 414 2 092
Skulder och eget kapital 12 724 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987 10 449 10 263 8 373 8 683
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 731 917 570 723 604
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 536 556 570 1 075 1 014 4 258 2 203 110 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 226 231 209 199 566 1 468 884 504 339
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Omsättning 1 187 3 336 2 180 1 599 4 398 4 851 12 269 10 402 4 266 5 030
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 7 16 9 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 594 711 1 090 759 1 463 685 760 1 155 2 098 4 921
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 264 387 421 382 552 398 424 432 730 1 047
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 354 1 537 1 154 -335 809 -86 312 509 1 609 1 777
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,53% -34,77% 43,61% -65,41% -8,51% -60,57% 17,00% 147,79% -14,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,05% 11,39% 8,91% -4,24% 5,95% -2,34% 1,61% 3,49% 16,91% 19,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 107,75% 102,81% 49,50% -29,25% 15,04% -4,88% 1,38% 3,44% 33,75% 33,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,93% 99,22% 99,93% 99,86% 98,52% 97,04% 94,29% 87,18% 65,23%
Rörelsekapital/omsättning -144,06% -191,77% -167,80% -267,65% -79,85% -51,63% -7,52% -5,90% -11,85% -11,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,33% 42,64% 36,39% 34,27% 36,54% 38,00% 38,83% 39,15% 46,14% 40,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,23% 19,25% -4,34% 3,26% 17,40% 27,45% 73,57% 80,96% 64,85% 73,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...