Visa allt om KE gruppen AB
Visa allt om KE gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 19 394 17 151 7 634 13 170 10 820 12 039 12 796 11 222 10 170 9 732
Övrig omsättning - - - - - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 562 2 533 1 410 2 020 683 1 780 2 512 1 036 770 924
Resultat efter finansnetto 3 554 2 538 1 410 2 036 727 1 827 2 512 1 038 779 901
Årets resultat 2 711 1 183 1 366 1 464 540 1 320 1 836 731 438 375
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 34 39 47 1 079 1 955 1 346 1 448 1 475 719
Omsättningstillgångar 13 224 8 769 7 355 5 599 3 448 3 513 3 946 2 604 2 483 3 344
Tillgångar 13 255 8 803 7 395 5 646 4 527 5 468 5 293 4 052 3 958 4 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 222 5 511 4 328 2 962 1 137 1 597 1 976 1 040 1 284 1 346
Obeskattade reserver 607 610 615 623 632 653 652 667 658 622
Avsättningar (tkr) 0 0 362 275 746 746 746 746 746 507
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 426 2 682 2 090 1 786 2 012 2 472 1 919 1 600 1 270 1 588
Skulder och eget kapital 13 255 8 803 7 395 5 646 4 527 5 468 5 293 4 052 3 958 4 063
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 1 774 1 548 1 626
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 6 774 2 916 5 612 5 520 5 442 5 343 3 028 2 879 2 654
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 2 381 975 1 994 1 838 2 329 2 103 2 086 2 188 2 074
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 400 1 000 1 200 600 600 500
Omsättning 19 394 17 151 7 634 13 170 10 820 12 039 12 804 11 222 10 170 9 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 15 15 13 12 11 11 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 077 1 143 509 1 013 902 1 094 1 163 1 122 1 017 1 081
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 651 281 609 634 706 700 726 691 740
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 565 2 539 1 417 2 045 766 1 877 2 614 1 134 869 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,08% 124,67% - 21,72% -10,13% -5,92% 14,03% 10,34% 4,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,88% 28,83% 19,08% 36,11% 16,04% 33,41% 47,46% 25,62% 19,71% 22,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,37% 14,80% 18,48% 15,48% 6,71% 15,18% 19,63% 9,25% 7,67% 9,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 45,36% 35,49% 68,97% 28,95% 13,27% 8,65% 15,84% 8,95% 11,93% 18,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,60% 68,01% 65,01% 61,07% 35,40% 38,01% 46,41% 37,80% 44,41% 44,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 298,78% 326,96% 351,91% 313,49% 171,37% 142,11% 205,63% 162,75% 195,51% 210,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...