Visa allt om Nordisk Ekogödning AB
Visa allt om Nordisk Ekogödning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 346 200 351 341 607 361 334 603 887 1 418
Övrig omsättning 18 131 - 120 96 153 163 115 276 77
Rörelseresultat (EBIT) -1 -19 -182 -157 8 -37 77 175 62 8
Resultat efter finansnetto -3 -17 -189 -163 3 -18 105 141 62 7
Årets resultat -3 -17 -98 0 2 3 54 28 3 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 395 1 526 1 661 1 003 895 1 159 585 592 966 758
Omsättningstillgångar 282 382 203 306 461 329 509 410 831 537
Tillgångar 1 677 1 908 1 865 1 309 1 356 1 488 1 094 1 002 1 797 1 295
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 602 619 717 717 716 713 677 649 646
Obeskattade reserver 0 0 0 91 256 256 279 241 152 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 992 1 232 1 193 462 257 464 41 17 197 321
Kortfristiga skulder 85 73 53 39 125 53 61 67 799 234
Skulder och eget kapital 1 677 1 908 1 865 1 309 1 356 1 488 1 094 1 002 1 797 1 295
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 91 120
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 79 103 0 49 0 2 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 11 36 41 2 8 0 0 27 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Omsättning 364 331 351 461 703 514 497 718 1 163 1 495
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 346 200 351 341 607 361 334 603 887 1 418
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 4 11 114 150 14 60 38 38 172 199
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 116 -37 -12 148 83 173 271 141 106
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 73,00% -43,02% 2,93% -43,82% 68,14% 8,08% -44,61% -32,02% -37,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,01% 1,00% -7,61% -11,23% 1,25% -0,20% 9,69% 18,06% 4,45% 1,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,91% 9,50% -40,46% -43,11% 2,80% -0,83% 31,74% 30,02% 9,02% 1,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,95% 100,00% 90,31% 100,00% 67,38% 90,58% 97,90% 86,57% 27,17% 32,16%
Rörelsekapital/omsättning 56,94% 154,50% 42,74% 78,30% 55,35% 76,45% 134,13% 56,88% 3,61% 21,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,72% 31,55% 33,19% 59,90% 66,79% 60,80% 83,97% 84,88% 42,21% 55,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 331,76% 483,56% 381,13% 728,21% 355,20% 530,19% 739,34% 611,94% 104,01% 227,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...