Visa allt om Auto-Center i Ljungby AB
Visa allt om Auto-Center i Ljungby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 192 2 486 2 627 2 830 3 099 1 564 1 590 1 937 2 289 2 454
Övrig omsättning 32 76 130 136 148 85 96 13 179 279
Rörelseresultat (EBIT) -112 -89 -78 -101 -373 -220 -105 -60 25 105
Resultat efter finansnetto -170 -146 -136 -162 -481 1 889 -110 -67 21 103
Årets resultat -170 -146 -136 -162 -421 1 884 -66 7 57 57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 349 2 499 2 612 2 798 2 993 742 104 123 72 295
Omsättningstillgångar 807 778 857 881 1 102 3 280 710 733 934 796
Tillgångar 3 155 3 278 3 468 3 680 4 095 4 022 813 856 1 006 1 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 452 599 734 896 2 158 274 340 433 376
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 60 55 99 177 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 225 2 219 2 189 2 301 2 479 1 410 79 0 0 0
Kortfristiga skulder 647 607 680 644 719 394 406 417 396 477
Skulder och eget kapital 3 155 3 278 3 468 3 680 4 095 4 022 813 856 1 006 1 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 240 162 150 178 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 517 584 565 622 753 118 99 13 181 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 225 249 239 263 314 144 111 72 158 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 0 0 100 0
Omsättning 2 224 2 562 2 757 2 966 3 247 1 649 1 686 1 950 2 468 2 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 731 829 876 943 1 033 782 795 1 937 1 145 818
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 247 278 268 295 357 252 190 240 241 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 65 82 66 -231 -198 -86 -41 37 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,83% -5,37% -7,17% -8,68% 98,15% -1,64% -17,91% -15,38% -6,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,55% -2,72% -2,19% -2,61% -8,79% 47,24% -12,92% -7,01% 2,49% 9,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,11% -3,58% -2,89% -3,39% -11,62% 121,48% -6,60% -3,10% 1,09% 4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,19% 50,72% 49,37% 52,47% 43,79% 42,14% 38,68% 37,38% 40,28% 41,97%
Rörelsekapital/omsättning 7,30% 6,88% 6,74% 8,37% 12,36% 184,53% 19,12% 16,31% 23,50% 13,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,94% 13,79% 17,27% 19,95% 21,88% 54,75% 38,69% 48,05% 55,71% 50,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,46% 46,13% 53,68% 64,44% 96,80% 766,75% 67,49% 74,34% 136,62% 75,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...