Visa allt om Junnifart AB
Visa allt om Junnifart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 218 2 890 9 119 15 980 20 512 22 396 19 797 15 559 19 958 15 202
Övrig omsättning 155 18 305 1 111 734 1 247 1 737 1 118 1 257 948
Rörelseresultat (EBIT) 313 310 174 346 -55 59 542 573 1 596 1 791
Resultat efter finansnetto 49 87 -4 185 -158 -74 456 429 1 325 1 715
Årets resultat 40 37 45 95 -158 186 32 436 944 1 338
Balansräkningar (tkr)
2016-10 2015-10 2014-10 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 636 12 648 12 983 13 792 9 514 10 097 10 531 13 928 14 354 4 159
Omsättningstillgångar 571 2 127 4 430 2 834 7 702 7 191 6 176 5 278 5 857 6 712
Tillgångar 14 208 14 776 17 413 16 625 17 217 17 288 16 707 19 206 20 211 10 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 097 5 058 5 020 4 976 4 205 4 644 4 577 4 665 4 329 3 534
Obeskattade reserver 0 0 0 90 0 0 344 344 518 518
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 501 7 407 7 748 6 198 6 345 6 723 7 249 9 886 10 212 3 179
Kortfristiga skulder 609 2 311 4 644 5 362 6 667 5 923 4 536 4 311 5 150 3 640
Skulder och eget kapital 14 208 14 776 17 413 16 625 17 217 17 288 16 707 19 206 20 211 10 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-10
2015-10
2014-10
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 1 496 962 508 823
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 3 865 10 140 11 324 8 051 6 276 8 760 6 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 - 0 1 261 3 728 3 753 3 332 2 346 3 290 2 494
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 700 150 120 120 101 148
Omsättning 2 373 2 908 9 424 17 091 21 246 23 643 21 534 16 677 21 215 16 150
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 9 33 33 33 26 37 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 776 622 679 600 598 539 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 582 421 463 402 383 351 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 648 645 507 606 659 779 1 268 1 569 2 454 2 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,25% -68,31% -42,93% -22,09% -8,41% 13,13% 27,24% -22,04% 31,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,20% 2,10% 1,00% 2,11% -0,19% 0,48% 3,29% 3,04% 8,36% 16,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,11% 10,76% 1,92% 2,20% -0,16% 0,37% 2,77% 3,75% 8,46% 12,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,76% 100,00% 14,56% 43,73% 86,55% 85,80% 85,59% 86,02% 84,59% 88,27%
Rörelsekapital/omsättning -1,71% -6,37% -2,35% -15,82% 5,05% 5,66% 8,28% 6,22% 3,54% 20,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,87% 34,23% 28,83% 30,35% 24,42% 26,86% 28,91% 25,61% 23,26% 35,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,76% 92,04% 95,39% 52,85% 115,52% 121,41% 136,16% 122,43% 113,73% 184,40%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...