Visa allt om Johan Mörk Bil och Lack i Enköping AB
Visa allt om Johan Mörk Bil och Lack i Enköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 726 10 410 9 019 12 441 9 347 9 468 9 253 7 182 2 707 0
Övrig omsättning 246 - - - 11 - 1 10 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 466 14 -427 65 159 87 92 43 119 -4
Resultat efter finansnetto 427 -75 -452 25 132 56 74 40 119 -4
Årets resultat 406 -75 -341 11 68 10 28 21 62 -4
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 249 315 288 667 554 486 615 407 250 100
Omsättningstillgångar 2 250 1 872 1 777 1 831 1 552 1 250 1 148 992 655 3
Tillgångar 2 499 2 187 2 065 2 498 2 107 1 736 1 764 1 399 905 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 469 63 138 279 267 199 189 161 140 78
Obeskattade reserver 0 0 0 111 111 76 56 31 31 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 382 669 225 767 315 287 401 210 27 0
Kortfristiga skulder 1 648 1 455 1 701 1 341 1 413 1 174 1 118 996 708 25
Skulder och eget kapital 2 499 2 187 2 065 2 498 2 107 1 736 1 764 1 399 905 103
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 408 353 348 327 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 1 615 1 593 2 481 2 011 1 872 1 955 1 483 432 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 719 605 615 645 572 608 560 177 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 972 10 410 9 019 12 441 9 358 9 468 9 254 7 192 2 730 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 10 10 10 8 9 8 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 716 1 301 902 1 244 935 1 184 1 028 898 677 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 340 223 226 237 279 292 272 130 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 532 92 -349 176 229 223 237 86 154 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,85% 15,42% -27,51% 33,10% -1,28% 2,32% 28,84% 165,31% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,73% 0,78% -19,85% 2,64% 7,64% 5,13% 5,84% 3,15% 13,15% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,41% 0,16% -4,55% 0,53% 1,72% 0,94% 1,11% 0,61% 4,40% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,09% 39,89% 38,63% 35,67% 48,88% 47,36% 46,09% 47,41% 46,07% -
Rörelsekapital/omsättning 4,39% 4,01% 0,84% 3,94% 1,49% 0,80% 0,32% -0,06% -1,96% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,77% 2,88% 6,68% 14,63% 16,55% 14,69% 13,05% 13,14% 17,94% 75,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,83% 65,36% 40,80% 73,23% 49,12% 67,97% 99,64% 96,18% 87,71% 12,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...